Nowości w TERMINATORIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 4.30 » 4.29 » 4.28 » 4.27 » 4.26 » 4.25 » 4.24 » 4.23
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
4.30
od 01.08.2018
dodano możliwość generowania deklaracji DS-AIS. W konfiguracji pluginu można wybrać, którego typu deklaracje skrócone (Celina / AIS) mają być tworzone - domyślnie można tworzyć oba rodzaje deklaracji
• dodano ograniczanie liczby rekordów wyświetlanych w oknach tworzenia SAD-ów, DSK i DSAIS zgodnie z opcją "Ustawienia wydajności\Ogranicz wyświetlane wiersze do liczby" w oknie opcji programu
• oraz 1 zmiana techniczna
4.29
od 25.06.2018
• przy generowaniu SAD-u dla przesyłki Wolw-Pol masa brutto przesyłki nie jest rozbijana na towary faktur przesyłki
• przy generowaniu SAD-u dla przesyłki w trybie do 1000 EUR masa w polach 35 i 38 SAD-u wyznaczana jest na podstawie faktur przesyłki, a nie jej masy brutto
• w SAD-ach generowanych dla przesyłek importowych z fakturami wpisywane są dane miejsca dostarczenia towaru z przesyłek (poprzednio pozostawały z SAD-u wzorcowego, co powodowało błędy w raportach płatności)
• oraz 1 zmiana techniczna
4.28
od 06.06.2018
• przy generowaniu SAD-u dla przesyłki do 1000 EUR jeśli towar dominujący ma jednostkę uzup. wówczas jako ilość uzup. w polu 41 SAD-u wpisuje się sumę ilości uzup. zgodnych z nim towarów, a jeśli przesyłka ma więcej niż 1 kod CN w towarach swoich faktur w polu 37 wpisuje się kod dodatkowy "1H2"
4.27
od 04.06.2018
• dodano automatyczne dodawanie dokumentów Y900 itp. w polu 44 SAD-ów tworzonych dla przesyłek
• gdy generowana jest jedna pozycja SAD-u przy wartości przesyłki < 1000 EUR wówczas w jej polu 44 wpisywane są numery faktur przesyłki
4.26
od 28.05.2018
• w oknie tworzenia SAD-ów w tabelkach przesyłek dodano kolumnę "Ost. kom.", domyślnie ukrytą
• odblokowano możliwość generowania PWD z SAD-u na stanowiskach z Terminatorem, które nie mają uprawnienia TERMINATORFULL
• oraz 1 zmiana techniczna
4.25
od 23.04.2018
• program nie łączy przesyłek przeznaczonych do odprawy specjalnej (obecnie przesyłki zawierające faktury firmy Wolw-pol)
• dla przesyłek z fakturami firmy Wolw-pol jeśli wartość przesyłki nie przekracza 1000 EUR generowany jest jednopozycyjny SAD z kodem CN i opisem pobranym z towaru faktur przesyłki dominującego wartościowo. Dla przesyłek o wartości powyżej 1000 EUR generowany jest SAD wielopozycyjny wg faktur przesyłki
• dodano przywracanie ostatnio używanej zakładki "Moje/Niczyje/Wszystkie" przy otwieraniu okna tworzenia SAD-ów
• usunięto błąd mogący powodować w rzadkich przypadkach wyjątek przy blokowaniu wpisu w rejestrze proc. upr.
• usunięto błąd powodujący wyjątek "Access violation at address ... Read of address 00000000" po zamknięciu okna kalkulatora
• usunięto błąd powodujący dopisywanie w przesyłce dodatkowego wydania po ręcznym wpisaniu numeru PWD w danych Celiny SAD-u i zaznaczeniu statusu "zwolniony"
• zapewniono możliwość przydzielania licencji produktu TERMINATORFULL po stronie WinSADGuarda
• wyłączono automatyczne odświeżanie statusu obciążenia gwarancji dla przesyłki. Obecnie aby zweryfikować aktualny status obciążenia gwarancji dla przesyłki należy użyć przycisku odświeżania znajdującego się w oknie edycji przesyłki na drugiej zakładce pod kwotą obciążenia
• oraz 9 zmian technicznych
4.24
od 19.03.2018
• przy tworzeniu SAD-u dla przesyłek eksportowych jeśli odbiorca nie ma wpisanego rodzaju kontrahenta wówczas program ustawia go na "C" (firma zagraniczna)
• usunięto błąd mogący powodować znikanie w polu 44 SAD-u eksportowego dokumentów 4DK1 z numerem przesyłki w momencie odświeżania SAD-u po zmianie danych dostawy, gdy SAD był wygenerowany wg faktur
• usunięto błąd braku dostępu do bazy danych
• oraz 2 zmiany techniczne
4.23
od 01.03.2018
• w opcjach konfiguracji modułu dodano możliwość wskazania użytkownika, który będzie aktualizował dane w tle (historia, bufor wywołań), a jeśli od ostatniego sprawdzania historii minęło mniej niż 10 sek. to w tle jest ono pomijane
• w opcjach tworzenia SAD-u dodano opcję "ignoruj dane odbiorców", pozwalającą łączyć w jednym SAD-zie dane przesyłek o różnych odbiorcach
• dodano nową opcję zerowania SAD-u, która uaktualnia UC zgłoszenia na ten wpisany w opcjach programu. Opcja pozwala uniknąć problemu z przypadkowym zgłoszeniem SAD do UC podlegającego CUDO
• usunięto błąd powodujący, że wymagany moduł Terminator pozwalał na uruchomienie aplikacji macierzystej mimo, że nie został otwarty np. ze względu na niezgodność wersji bazy przesyłek
• oraz 11 zmian technicznych