Nowości w WINSADIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 15.11 » 15.10 » 15.04
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
15.11
od 18.03.2020
• usunięto błąd z wersji 15.10, w którym program mógł sugerować wstawienie opłaty A10, zamiast A00
• usunięto usterkę sprawdzania masy w pozycji faktury VAT
• ta wersja programu wymaga biblioteki Microsoft .NET Framework w wersji 4.7.2 lub nowszej
• oraz 3 zmiany techniczne
15.10
od 17.03.2020
• dodano możliwość zadeklarowania kwoty obciążenia gwarancji na poziomie towaru DSAIS - wartość jest przenoszona przez terminatora do MagCS
• mechanizm automatycznej numeracji faktur VAT rozbudowano o możliwość wprowadzenia w masce numeru faktury znacznika "%K", który dla faktur korygujących zastępowany będzie Literką "K," dla innych faktur w miejsce znacznika nie będzie pojawiało się nic
• dodano kolumny "ostatni modyfikujący" i "data ostatniej modyfikacji" w widoku symboli
• dodano pole Numer BDO w bazie firm (Okno edycji firmy -> zakładka Dodatkowe dane)
• dodano w oknie edycji firmy na zakładce "Pozostałe dane" pola umożliwiające wyrażenie/odmowę zgody na cele marketingowe lub kontakt elektroniczny
• w oknie bazy użytkowników dodano możliwość filtrowania po stanowisku użytkownika, jeśli ta kolumna jest widoczna w tabelce (domyślnie jest ukryta)
• do dokumentu CMR dodano możliwość edycji pól 'Klasa, Liczba, Litera, ADR"
• poprawiono sprawdzanie poprawności SAD-u dla preferencji 400/420
• poprawiono działanie przeciągania plików z pulpitu/eksploratora Windows do Składnicy Dokumentów
• zwiększono, zgodnie ze specyfikacją, długości pól adresów e-mail w komunikatach ECS/NCTS/AIS/ICS z 35 do 70
• dostosowano sposób weryfikacji numerów dokumentów umieszczanych w polu 44 do aktualnej instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych
• usunięto błąd importu symboli do wybranego zestawu
• usunięto błąd powodujący, że przy anulowaniu edycji towaru faktury SAD-u/luzem program pytał, czy użytkownik chce porzucić zmiany, mimo, że nic nie zmieniono
• usunięto błąd powodujący, że gdy użytkownik zamykając okno edycji towaru SAD-u/luzem po pytaniu o porzucenie dokonanych zmian powrócił do edycji towaru to na zakładce pól dodatkowych były puste, wyzerowane wiersze po domyślnych polach z konfiguracji programu
• dodano możliwość używania znaczników %FIRMA, %DATA, %NR we własnym tytule maila powiadamiającego o końcu ważności dokumentów
• usunięto błąd w mechanizmie grupowania SAD-u wg faktur powodujący, że po zmianie inf. dodatkowych w towarach faktur SAD-u z pola 44 nie były usuwane poprzednie dane i po każdej ich korekcie w towarach faktur dopisywały się do pola 44
• zmiany w module zabezpieczeń: dodanie możliwości wprowadzenia daty obciążenia MU przy obciążaniu ręcznym i dodanie do daty zwolnienia możliwości dodania sekund
• usunięto usterkę niewczytywania EAD dla SAD-u typu G po zmianie na PUESC
• usunięto usterkę niewyświetlania w module komunikatów komunikatów QuestionResult, gdy jest włączona opcja "Odbieraj tylko te komunikaty, do których są dokumenty źródłowe"
• oraz 51 zmian technicznych
15.04
od 14.02.2020
• usunięto występujący w pewnych okolicznościach błąd nieprzypisywania UPP, UPO do komunikatów tranzytowych
• usunięto występujący w pewnych okolicznościach błąd weryfikacji zabezpieczenia podczas sprawdzania poprawności dokumentu SAD
• usunięto błąd powodujący usuwanie podczas grupowania SAD-u wg faktur informacji dodatkowych wpisanych ręcznie do wszystkich pozycji SAD-u
• oraz 4 zmiany techniczne