Nowości w WINSADIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 15.31 » 15.30 » 15.24
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
15.31
od 30.06.2020
• dodano możliwość eksportu treści tabelek do schowka, Excela i CSV również jako pojedynczego wiersza, gdy wybrano jedną kolumnę, z podaniem separatora (dotyczy schowka i CSV). Separator można również podać zawsze przy eksporcie danych do CSV. Pozwala to m.in. na pobranie do schowka listy zaznaczonych numerów MRN z dokumentów SAD, rozdzielonych przecinkami
• w związku ze zmianami w rozliczaniu VAT 33a od 1.07.2020, w programie wyłączono dwie reguły weryfikacyjne SAD-u dla procedury standardowej - konieczność przedstawicielstwa bezpośredniego oraz posiadania statusu AEO przez odbiorcę
• w menu podręcznym listy SAD-ów w głównym oknie programu dodano opcję "Operacje\Zmień oddział SAD-u...", pozwalającą użytkownikom z uprawnieniem "Zmiana oddziału SAD-u" zmieniać oddział SAD-ów, o ile nie są zablokowane, wpisane do rejestru proc. upr. lub należą do innych użytkowników, a bieżący użytkownik nie posiada uprawnienia "Przejęcie SAD-u"
• do wydruku specyfikacji towarowej faktury dla SAD dodano numer MRN
• dodano ustawienie "również procedura standardowa" u opcjach saldowania miejsca uznanego. Bez zaznaczenia tej opcji miejsce uznane w procedurze standardowej nie będzie saldowane
• usunięto błąd powodujący zawieszanie się programu przy włączonym automatycznym tworzeniu SAD-u z bufora danych (Skład/UCZ)
• dodano filtr oddziałów w bazie upoważnień
• usunięto usterkę braku pełnej informacji o odebranym komunikacie w oknie podglądu komunikatu
• usunięto błąd powodujący, że WinSAD pracujący w trybie usługi nie realizował wydruków rejestru procedur uproszczonych, przez co nie były one rozsyłane jako załączniki e-maili
• oraz 10 zmian technicznych
15.30
od 23.06.2020
• zabezpieczenia: umożliwienie saldowania miejsca uznanego w procedurze standardowej. Do użycia nowej funkcjonalności konieczne jest ustawienie opcji "domyślny numer gwarancji dla procedury standardowej" lub powiązania numeru gwarancji z kodem miejsca uznanego
• dodano możliwość edycji informacji dodatkowych WPT w towarach faktur SAD-ów tranzytowych
• nowa obsługa wysyłki e-Załączników - opcja dostępna jest w menu "Operacje Celiny/AIS -> Wyślij dokumenty SAD-u do UC przez e-mail"
• aplikacja współpracuje ze Składnicą Dokumentów 2.45 oraz ProgPocztowy 2.40. Konieczna jest aktualizacja tych modułów
• zwiększenie maksymalnej długości nazwy synonimu do 154 znaków
• dodano możliwość wydrukowania druczka przelewu należności celnych z SAD - menu "Płatności -> Druczek przelewu z SAD-ów"
• dodano możliwość druku wszystkich pól SAD-u, tj. również tych, których treść widoczna jest tylko w podglądzie na ekranie. Podczas wydruku, w oknie wyboru kart, należy zaznaczyć opcję "Drukuj wszystkie pola SAD-u"
• dodano możliwość wysyłania powiadomień o stanach dokumentów na dodatkowe adresy email
• zaktualizowano biblioteki do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail
• udostępniono słowniki bazy pozwoleń w oknie edycji dod. inf. WPT i dokum. wymaganego otwartych z poziomu okna edycji towaru faktury, gdy wpisano kod dotyczący procedury uproszczonej (2UP2, 5SP5, C512, C513, C514, C515, C521, C601, C516, C019, N990, C520, C522). Poprzednio te słowniki (przyciski z książeczką) dostępne były tylko przy edycji ww. dokumentów w polu 44 SAD-u
• przy odświeżaniu pogrupowania opcją z menu przycisku "Inne" okna edycji SAD-u program uwzględnia również inf. dod. przy przenoszeniu do towarów danych wpisanych ręcznie w polach 44 pozycji SAD-u
• uwzględniono inf. dod. oraz inf. dod. WPT przy usuwaniu dokumentów z SAD-u opcją "usuń dokumenty z SAD-u ..." w menu przycisku "Inne" okna edycji SAD-u oraz wyłączono wyświetlanie podsumowania pod tabelką w oknie wyboru dokumentów do usunięcia
• dodano dopasowanie szerokości kolumn po edycji listy inf. dodatkowych oraz listy inf. dodatkowych WPT w oknie edycji towaru faktury, pola 44 SAD-u oraz w oknie wyboru dok. do usunięcia z SAD-u
• zabezpieczenia: dodano możliwość podglądu dokumentu dla operacji uznania i zwolnienia
• zabezpieczenia: dodano mechanizm wysyłki powiadomień o przekroczeniu progu ostrzegawczego i salda - opcję można skonfigurować w menu "Opcje programu -> Zabezpieczenia" oraz dodatkowo dla każdego zabezpieczenia osobno
• w oknie edycji faktury, dodano checkbox "Przeliczaj ilość jednostki uzup. na podst. ilości".
• program ostrzega przez niepotrzebnym anulowaniem wpisu w rejestrze proc. upr. lub usunięciem SAD-u uzupełniającego, jeśli jedynym celem tych operacji jest korekta danych SAD-u wpisanego do rejestru. Zamiast tego rekomenduje użycie przycisku "Popraw" w rejestrze i "DaneSAD-u" w oknie edycji wpisu, jako pozwalających zachować SAD uzupełniający oraz uniknąć zbędnych adnotacji w rejestrze w postaci poprawek, gdy dokonana korekta SAD-u nie wpłynęła na treść rejestru. Anulować można jedynie wpisy bez SAD-u uzup. lub gdy SAD uzup. wysłano już do UC, bez konieczności jego usunięcia. Wówczas po korekcie SAD-u ponowny wpis SAD-u do rejestru w tym samym miejscu zachowa jego powiązanie z wysłanym SAD-em uzup. Zalecane jest jednak poprawianie wpisu w rejestrze zamiast jego anulowania i ponownego wpisu
• zmieniono sortowanie środków w polu 47 - polecane środki wyświetlane są na początku listy
• w opcjach programu można wybrać w sekcji "Inne - wspólne" czcionkę edycji i druku CMR, EUR i innych dokumentów
• dodanie w opcjach aplikacji możliwości ustawiania zgody na wysyłanie danych telemetrycznych - obecnie po wyrażeniu zgody wysyłane są anonimowe informacje o liczbie uruchomień modułu zabezpieczeń oraz sposobie wykorzystania komunikatora
• dodano sprawdzanie zleceniodawcy w bazie firm zablokowanych
• dodano parametr exe -HSLogFolder (można go użyć również w pliku ini, np. HSLogFolder=c:\HSLog) definiujący folder, w którym są tworzone pliki logów aplikacji HSLog*.txt
• do opcji zapisu komunikatów dodano znacznik "zapisz SAD" oraz "zapisz SAD w pliku XML" - jeśli do komunikatu będzie istniał odpowiedni dokument SAD, wtedy zostanie zapisany wraz z komunikatem
• dla SAD-ów typu G dodano przenoszenie kontrahenta z faktury do pola 8 przy grupowaniu wg faktur
• dodano możliwość wpisywania listy pozycji bezpośrednio w linii edycji (bez potrzeby użycia przycisku Edytuj) dla dokumentów poprzednich w deklaracjach skróconych; zmiana dotyczy dokumentów poprzednich z pola 40 SAD-u i dokumentów poprzednich dla towarów deklaracji skróconych AIS
• usunięto usterkę nieprzyjmowania skrótu firmy o dł. 20 znaków podczas importu faktur z pliku Excel-a
• zabezpieczenia: wprowadzono poprawki przyspieszające pracę programu
• moduł faktur: rozbudowano bilans kwoty netto i brutto na fakturze korekcie o wartość w walucie faktury
• moduł faktur: w oknie edycji faktury oraz w oknie edycji cennika, oraz w oknie edycji pozycji faktury dodano zakładki "Oznaczenia dla JPK VAT", w których możliwe jest wybranie dodatkowych opcji dotyczących JPK
• oraz 104 zmiany techniczne
15.24
od 19.05.2020
• zgodnie z newsletterem Z/31/20, dla uszczegółowienia procedury "C26" trzeba wypełniać ilość i JM w dokumencie wymaganym "4DK2"
• poprawiono ustawiania statusów towarów po otrzymaniu komunikatów zwolnienia ZC299/PW229, które unieważniają zgłoszenie
• oraz 1 zmiana techniczna