Nowości w WINSADIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 12.76 » 12.75 » 12.74 » 12.73 » 12.72 » 12.71 » 12.70
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
12.76
od 09.11.2017
• dodano parametr exe "WylaczHistPodp" wyłączający zapamiętywanie historii podpowiedzi w bazie danych - użycie parametru może zmniejszyć obciążenie serwera bazy danych przy pracy wielu użytkowników na jednej bazie danych
• usunięto usterkę nieciągłej numeracji dokumentów wymaganych w niektórych komunikatach AES
• usunięto usterkę obcinania adresu e-mail do 35 znaków podczas eksportu SAD-u do AES
• przyspieszono operacje wykonywane na module gwarancji
• dodano przepisywanie kodów dodatkowych z bazy symboli tylko, jeśli taryfa celna dla danego kodu CN zawiera wskazany kod dodatkowy
• usunięto usterkę braku podpisu komunikatu IEST1
• oraz 6 zmian technicznych
12.75
od 03.11.2017
• umożliwiono odbieranie wewnętrznym mechanizmem aplikacji komunikatów POD/PZC po dwukliku na komunikat PODlink/PZClink w module komunikatów
• poprawiono eksport mas brutto do systemu AES. Domyślnie eksportujemy masę brutto dla całego zgłoszenia, zamiast eksportu mas brutto przy pozycjach SAD-u. W polu 35 dodano opcję, która pozwala włączyć - dla wybranego SAD-u - eksport mas brutto dla pozycji
• poprawiono sprawdzanie SAD-u z dokumentem N865 dla Pakistanu
• poprawiono zapis mocodawcy (4PL03) w komunikacie AES.IE515
• usunięto usterkę braku uprawnień do modułu AES przy wysyłce IEST1
• poprawka wizualna raportu Packing list dostępnego z poziomu okna faktur sad-u i przycisku Drukuj
• oraz 6 zmian technicznych
12.74
od 31.10.2017
• potwierdzenie wspólnotowego statusu towaru (SAD "G") będzie na razie nadal eksportowane w formacie Celiny
• poprawiono czcionkę raportu specyfikacji towarowej przy eksporcie do PDF
• poprawiono mechanizm sprawdzania kodów dodatkowych/dokumentów załączonych, gdy jeden dokument (w tym przypadku 7P17) może wystąpić z dwoma kodami dodatkowymi
• oraz 5 zmian technicznych
12.73
od 24.10.2017
• do programu dodano sprawdzanie wystąpienia kodów dodatkowych w polu 33, zgodnie z ograniczeniami taryfy celnej
• w oknie eksportu i w oknie opcji programu dodano informację o sugerowanej bramce do wysyłania komunikatów do AES - PUESC lub BCP
• import SAD-u z pliku Celiny nie będzie powodował dodania komunikatu do bazy komunikatów. Przy imporcie z pliku PZC, komunikat dalej będzie zapisywany do bazy
• usunięto błąd powodujący, że w SAD-ach importowanych z plików *.xml pochodzących z innych programów celnych nie był generowany nr własny w polu 7
• oraz 3 zmiany techniczne
12.72
od 13.10.2017
• dodanie obsługi dodatkowego adresu e-mail bramki BCP: noreply@bcp.mf.gov.pl
• usunięto usterkę generowania deklaracji Intrastat. Błąd polegał na tym że identyfikator kontrahenta był pozbawiany kodu kraju (pierwsze dwa znaki)
• poszerzono pole Wartość na szablonie specyfikacji tow, aby przy liczbach 7 cyfrowych mieściły się w 1 linijce
• zmiana kodowania na szablonie specyf. sadu, aby wyświetlało również znaki napisane cyrlicą
• oraz 4 zmiany techniczne
12.71
od 12.10.2017
• zmiana adresu e-mail bramki BCP
• do raportu SAD dla eksportu dodano masę netto i brutto pozycji. W raporcie SAD import zmieniono nazwy "waga netto/brutto" na "masa netto/brutto"
• oraz 2 zmiany techniczne
12.70
od 10.10.2017
dodano możliwość zapisania certyfikatu do bazy danych z możliwością użycia certyfikatu do podpisania dokumentu na innym komputerze. Opcja może być wykorzystywana do podpisywania dokumentów w nowych systemach celnych, tzn. AIS / AES / NCTS2 / EMCS2. Aby dodać certyfikat do bazy danych, w menu "Narzedzia -> Certyfikaty" należy dopisać certyfikat z pliku lub z systemu, a następnie przydzielić uprawnienia do niego innym użytkownikom
• rozbudowano opcje programu o możliwość zdefiniowania nowego szablonu dla wydruku rejestru VAT oraz wydruku cła - szablon można ustawić w "Opcje programu WinSAD -> Szablony raportów -> Raporty należności celnych (2 dodatkowe pola: Zestawienie VAT; Zestawienie cła rejestru)"
• w oknie grupowania wg faktur obok opcji "numer pozycji na fakturze" dodano opcję "grupuj je". Po jej zaznaczeniu program łączy takie same nazwy towarów, a numery pozycji rozdzielone przecinkiem wymienia w nawiasach kwadratowych osobno dla każdej unikatowej nazwy, dzięki czemu opis w polu 31 jest krótszy i nie wymaga załącznika 0PL01
• dodanie możliwości wydruku EUR1 na białej kartce A4
• dodano możliwość importu SAD-u z pliku PZC wraz z dodaniem komunikatu do bazy komunikatów - opcja jest dostępna w menu "Operacje -> Wczytaj SAD z plik-u -> Pliki dokumentów PZC"
• okno edycji numeru kontenera w towarze PWD weryfikuje poprawność tego numeru
• dodano logowanie w logu zdarzeń e-maili, których wysyłka trwa dłużej niż 10 sek.
• usunięto błąd powodujący, że pliki *.xlsx faktur luzem/SAD-u zapisane przez Libre Office przy odczycie generowały wyjątek "spodziewana liczba całkowita"
• usunięto błąd powodujący, że po włączeniu kolumny "Numery przesyłek w MagCS" w głównym oknie programu była ona pusta aż do kolejnej zmiany widoku
• usunięto błąd powodujący wyjatek i zamknięcie aplikacji po dwukliku pustej tabeli opłat dodatkowych w kolumnie wybranej faktury w oknie operacji na fakturach SAD-u
• usunięto przyczynę niepamiętania parametrów drukarek dla wydruków na drukarki lokalne w środowisku terminalowym
• przy sprawdzaniu poprawności numeru kontenera numery z cyfrą kontrolną 0 (na końcu) są sprawdzane (poprzednio na wszelki wypadek uznawane za poprawne)
• program ostrzega, gdy na używanych dyskach jest mniej niż 800MB wolnego miejsca gdy to dysk głównej bazy danych i 400MB w przeciwnym razie
• usunięto błąd odbioru z serwera POP3 w trybie odbioru wszystkich wiadomości, gdy łączna wielkość skrzynki pocztowej była ponad 2GB
• poprawiono odczytywanie przez IMAP wiadomości e-mail z serwerów Lotus, gdy włączona jest opcja kompatybilności z serwerem Lotus
• moduł faktur: w oknie rejestru Intrastat dodano możliwość zbiorczego skasowania zaznaczonych deklaracji
• moduł faktur: poprawiono generowanie deklaracji dla dużych zbiorów faktur:
- na deklaracji wprowadzono ograniczenie do 9999 pozycji
- wprowadzono tryb generowania bez weryfikacji (generowanie i zapis bez zbędnego sprawdzania i pytań), znacznik w lewym dolnym rogu okna wyboru okresu sprawozdawczego
• oraz 28 zmian technicznych