Nowości w WINSADIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 14.02 » 14.01 » 14.00
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
14.02
od 05.10.2018
• usunięto usterkę powodującą wyjątek przy zmianie typu SAD-u z eksportowego na tranzytowy, gdy SAD grupowany był wg faktur i w polu 40 były dokumenty Z-ZZZ-IM wg faktur
• poprawiono wyznaczanie flagi zwolnienia do procedury dla procedur uproszczonych w AIS
• usunięto błąd braku numeru powiadomienia i daty powiadomienia w wydruku rejestru zgłoszeń do AIS. Błąd pojawił się w WinSAD 14.00
• usunięto błąd powodujący nadpisywanie wartości wpisywanej w polu ilości w oknie edycji towaru faktury SAD-u/luzem, gdy jednostka główna i uzupełniająca są zgodne
• oraz 7 zmian technicznych
14.01
od 27.09.2018
• włączono możliwość wysyłania plików przez e-Załączniki dla zgłoszeń e-Status
• na wydruku DS w AIS dodano numer ewidencyjny MRN
• usunięto błąd edycji dokumentu CMR i pobierania z notesu pól CMR zawierających polskie znaki
• usunięto błąd zapamiętywania drukarki domyślnej
• dla SAD-ów z systemu e-Status poprawiono sposób eksportowania TIN-u zgłaszającego
• usunięto usterkę w blokowaniu wysyłki do systemu celnego w przypadku niektórych błędów SAD-u
• oraz 7 zmian technicznych
14.00
od 25.09.2018
dodano opcję "Też, gdy nie pracuję" dla interfejsów niewizualnych PUESC i BCP, umożliwiającą odbieranie w tle komunikatów przez innych użytkowników. Po włączeniu opcji komunikaty z naszego konta będą pobierane nawet, gdy wylogujemy się z aplikacji, co ułatwia odbieranie komunikatów ZC291/ZC299.

Uwaga! Jeśli użytkownik (ten sam login PUESC) pracuje na kilku bazach danych WinSAD, wtedy NIE WOLNO WŁĄCZAĆ TEJ OPCJI, gdyż może to skutkować trafianiem odpowiedzi z PUESC do niewłaściwej bazy danych!
dodano możliwość wysyłki do systemu AIS komunikatów PW202, ZC202, ZC214 (wnioski o anulowanie i unieważnienie), ZC205 (wniosek o kontyngent), ZC247 (przedstawienie towaru) i ZC283 (odpowiedź na wezwanie do zabezpieczenia)
rozszerzono sprawdzanie dokumentów SAD i PWD do AIS przez dodanie kilkuset nowych reguł sprawdzających dokument
przerobiono niektóre moduły programu - np. notes, opisy towarów, moduł CIM, konfigurację - na nową technologię, zwiększając stabilność i wydajność pracy aplikacji
• dodano możliwość generowania SAD-ów uzupełniających w imporcie z SAD-ów niekompletnych - opcja dostępna w menu "Z SAD-u generuj" -> 'Generuj SAD uzupelniający (z niekompletnego)"
• rejestr postępowań: dodano słownik "rodzaje niezgodności" dla SAD-ów tranzytowych
• dodano możliwość wskazania sugerowanego systemu odpraw importowych - AIS lub Celina - w menu Opcje -> PUESC Wspólne. Próba wysłania zgłoszenia do nieprawidłowego systemu skutkować będzie pokazaniem błędu. Opcja jest wspólna dla całej bazy
• dodano możliwość załączania do e-załączników dowolnego kodu dokumentu poprzez opcję: "Na wezwanie UC (dowolne)"
• dodano załączanie PW229 podczas wysyłania powiadomienia o zwolnieniu SAD-u wysłanego do AIS
• dodano obsługę specjalnych przypadków odpraw celnych AIS, zgodnie z instrukcją dla AIS
• w przypadku włączenia opcji "nie eksportuj adresu e-mail nadawcy i odbiorcy do AIS" z zakładki opcji SAD-ów w oknie opcji programu, do komunikatów dla DS AIS nie jest przenoszony e-mail odbiorcy
• w oknie edycji firmy można zaznaczyć, że firma nie zgadza się na przetwarzanie ich danych oraz wpisać do kiedy, z powodu innych przepisów, dane firmy muszą jednak pozostać w bazie
• usunięto błąd braku zerowania pola "do kiedy" w danych upoważnienia po zmianie jego typu z terminowego na stałe
• zmieniono mechanizm rozsyłania powiadomień AIS tak aby do powiadomienia o zwolnieniu załączany był tylko ostatnio odebrany ZC291, ZC299, co powinno pomóc w przypadkach, gdy z AIS odbieranych jest wiele komunikatów ZC291/ZC299
• usunięto błąd powodujący, że w polu 44 SAD-u tranzytowego kod CAL nie był rozdzielony średnikiem od poprzedzającego go kodu (np. 6DK8)
• poprawiono wybieranie sugerowanych stawek dla cła. W przypadku, gdy wg preferencji wyznaczonych zostanie więcej niż jedna stawka, następuje zawężenie listy wg kodów dodatkowych - tzn. jeśli środek ma kod dodatkowy, który występuje w polu 33, to jest wybierany jako sugerowany
• korekta 1STW jest pomijana w treści pola 44 do druku i przy eksporcie do AIS w SAD-ach, w których wypełnianie pola 47 nie jest wymagane (np. J)
• przy zamykaniu okna edycji opcji grupowania SAD-u program ostrzega, że wybrana opcja "bez ograniczeń (załącznik 0PL01)" może być powodem odrzucenia zgłoszenia
• rejestr postępowań: operacja "Pokaż powiązany SAD" otwiera teraz SAD w trybie podglądu, zamiast wyszukiwać go na liście SAD
• rejestr postępowań: opcja z pop-up menu na SAD -> Rejestr postępowań będzie teraz widoczna dla SAD-ów typu importowego/eksportowego oraz tranzytowego niezależnie od zakładki w oknie głównym
• usunięto błąd powodujący, że ikonka czołgu na liście SAD-ów pojawiała się również wówczas, gdy wypełniono dane militarne w towarze bez oznaczenia go jako towaru o pochodzeniu militarnym
• usunięcie błędu przy podglądzie danych w historii zmian dla nieistniejących danych w bazie
• przywrócono możliwość wyboru widocznych kolumn w oknie edycji haseł i uprawnień na zakładce "Kto pracuje?" ze względu na kolumnę "Autoryzowane moduły", która domyślnie jest ukryta
• usunięto usterkę przetwarzania operacji obciążenia w module gwarancji. Błąd polegał na tym, że wśród operacji do przetworzenia mogła się pojawić taka, która blokowała obsługę gwarancji na pięć dni jednocześnie skutkowała tym, że operacje z tego dnia nie były wykonywane
• zmieniono sposób weryfikacji zwolnienia z należności celnych (C07/MP=Z)
• poprawiono zapisywanie masy brutto w systemie e-Status (IE5PCS) dla zgłoszeń jednopozycyjnych - jest eksportowana dla pozycji, aby była widoczna na wydruku PWT/EAD
• moduł faktur: zmodyfikowano mechanizm wyszukiwania faktur, m.in. dodano możliwość szukania po wielu polach tekstowych faktury jednocześnie (między innymi po opisie towaru pozycji faktury), w szukaj wg dodano: Pola tekstowe oraz wyeliminowano znacznik: Zawężaj - teraz wszystkie wyszukiwania są zawężające
• moduł faktur: na liście faktur dodano proste wyszukiwanie tekstowe faktur (menu: Operacje, funkcja: Szukaj faktury Ctrl+F)
• moduł faktur: w oknie edycji faktury vat usunięto usterkę mechanizmu zgłaszającego zduplikowany numer faktury
• usunięto usterkę sprawdzania ilości w jednostce uzupełniającej na deklaracji intrastat (przed poprawką wymagalność nie była sprawdzana)
• oraz 105 zmian technicznych