Nowości w WINSADIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 17.21 » 17.20 » 17.19 » 17.18 » 17.17 » 17.16 » 17.15 » 17.14
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
17.21
od 15.09.2022
• SAD: dodano walidację ilości podawanej przy dokumentach dla systemu CERTEX. Będzie następować automatyczna walidacja dokumentów wymaganych o kodach:C678 (CHED-D, tzw. sanitarny), C085 (CHED-PP, tzw. fitosanitarny), L100 (ODS-Import). Więcej informacji można znaleźć w Newsletter nr Z/51/2022
• SAD: przy grupowaniu wg faktur program nie łączy w ramach jednej pozycji SAD-u towarów zawierających dokumenty o różnych kodach z grupy 7P37, 7P45, C085, C673, C678, L100 ani dokumentów o jednym z ww. kodów i różnych numerach
• SAD: dodano blokadę ponownej wysyłki dokumentu SAD do systemu celnego, jeśli wszystkie pozycje dokumentu są zwolnione do procedury
• zabezpieczenia: dodano narzędzie uzupełniające brakujące zwolnienia dla obciążeń wpisu do rej. (Zabezpieczenia - PPM-Narzędzia-Napraw niezwolnione obciążenia WinSAD wpisy w rej.)
• komunikaty: usunięto usterkę usuwania komunikatów wysłanych podczas odchudzania bazy gdy jest włączona opcja "Odbieraj komunikaty tylko tej bazy"
• SAD: przy generowaniu SAD-u tranzytowego z eksportowego (bez faktur), kopiowany jest kraj pochodzenia, co powinno ułatwić wyliczenie kwoty należności w polu 47 do zabezpieczenia
• SAD: usunięto usterkę, przez którą nie można było usunąć dokumentów z pola 44, które były wpisane do wszystkich pozycji. Usterka pojawiła się w WinSAD 17.20
• oraz 7 zmian technicznych
17.20
od 07.09.2022
• faktury VAT: dodano eksport faktury z modułu faktur do pliku w formacie KSeF
• e-maile: umożliwiono dodanie na raz wielu dodatkowych adres-ów e-mail dla firmy - po wybraniu przycisku "Dodaj wiele" należy wpisać wiele adresów e-mail rozdzielonych średnikiem
• faktury luzem: w oknie edycji faktury i oknie edycji towaru tabelki pól dodatkowych dodano możliwość wyszukania pola dodatkowego po nazwie wpisanej z klawiatury w kolumnie "Nazwa pola" (autosearch) oraz możliwość zaznaczania wierszy (np. celem ich skopiowania do schowka lub Excela)
• faktury SAD: w oknie edycji towaru faktury SAD-u/luzem dodano pionowy napis "ilości są zgodne" na podświetleniu pól ilości i jednostki głównej i wg pozwolenia oraz dodano przycisk pozwalający ustawić jednostkę wg pozw. na podstawie jednostki głównej
• Intrastat: dodano obsługę zestawów symboli
• komunikaty: domyślny podgląd historii obejmuje komunikaty wysłane począwszy od 50 dni przed datą SAD-u
• komunikaty: poprawiono odczyt daty wyprowadzenia z komunikatu IE599, tak aby do przetwarzania (np. zabezpieczenia - zwolnienie zabezpieczenia) była wykorzystywana również godzina zamknięcia (pobrana z godziny wygenerowania IE599), a nie tylko data
• konfiguracja: przeniesiono opcję "Używaj kont wspólnych" z zakładki "Konta e-mail - wspólne" do zakładki "Konta e-mail użytkownika", gdyż jest to ustawienie osobne dla każdego użytkownika. Dodano możliwość ustawienia tej opcji wszystkim użytkownikom przez "Opcje - > Edycja profili użytkowników"
• przypomnienia o dokumentach, których ważność się kończy: dodano obsługi wysyłania przypomnień dla deklaracji długoterminowych; przypomnienia te są wysyłane na zasadach analogicznych jak dla upoważnień
• raporty: dodano obsługę atrybutów "Komentarz SAD" i "Komentarz dodatkowy SAD" jako elementów do wyboru dla pola "Tytułem" dla wykazu wykaz należności celno-podatkowych
• rejestr postępowań: dodano mechanizm logowania do logu zdarzeń operacji informującej o dodaniu SAD-u do rejestru postępowań wraz ze skrótem firmy dla której rejestr został utworzony. Funkcję należy włączyć w konfiguracji modułu rejestru postępowań poprzez zaznaczenie checkboxa "Loguj zdarzenia".
• SAD: dodano możliwość edycji MRN dla SAD-ów importowych w oknie SAD-u
• SAD: dodano nową kolumnę ZC297 do listy SAD-ów w oknie głównym - w kolumnie tej pojawia się ikonka, która dla danego SAD-u obrazuje stan rozliczenia VAT 33a przekazany przez UC w ostatnio przetworzonym komunikacie ZC297
• słowniki: dodano możliwość filtrowania urzędów celnych wg ról
• zabezpieczenia: usprawniono raport istotnych zmian z historii operacji
• komunikaty: usunięto usterki wczytywania SAD-ów z komunikatów ZC299
• oraz 86 zmian technicznych
17.19
od 22.08.2022
• zapis do plików: dodano możliwość zapisu wpisu RPU do pliku PDF. Opcja konfigurowana jest w opcjach programu na zakładce "Zapis komunikatów do pliku"
• wysyłka e-mail: usunięto usterkę powodującą błąd podczas otwierania okna wysyłki e-maila w formacie HTML
• komunikaty: poprawiono przypisywanie komunikatów do dokumentów, dodano nową opcję "Przypisz ponownie... wszystkie oczekujące"
• oraz 4 zmiany techniczne
17.18
od 29.07.2022
• e-maile: umożliwiono dodanie na raz wielu dodatkowych adres-ów e-mail dla firmy - po wybraniu przycisku "Dodaj wiele" należy wpisać wiele adresów e-mail rozdzielonych średnikiem
• tranzyty: usunięto błąd przy zamknięciu programu, gdy pracujemy w trybie modułowym (parametr uruchomienia -TylkoZamknieciaEksportow)
• oraz 14 zmian technicznych
17.17
od 19.07.2022
• SAD: zgodnie z Newsletterem Z/44/2022 dodano sprawdzanie danych wymaganych w zgłoszeniu w tranzycie zbóż z Ukrainy
• taryfa: usunięto błąd związany z brakiem wyświetlania niektórych środków antydumpingowych dla aluminium
• oraz 2 zmiany techniczne
17.16
od 12.07.2022
raporty: usunięto błąd nieuwzględniania niektórych SAD-ów podczas generowania raportu SAD, jeśli raport był wykonywany tylko dla wskazanej firmy
• raporty: poprawa wydruku należności celnych cło/VAT
• SAD-y: uaktualniono sprawdzanie SAD-u po najnowszych informacjach z Newsletterów - dot. COVID oraz kontyngentów z Rosji
• oraz 13 zmian technicznych
17.15
od 29.06.2022
• zabezpieczenia: dodano możliwość przygotowania raportu istotnych zmian z historii operacji - menu "Raport historii" dla dokumentu lub operacji
• wydruki: dodano możliwość wymuszenia skalowania zawartości plików PDF w komunikatach rozsyłanych do klientów; np. aby wymusić skalowanie 100%, w wierszu poleceń aplikacji należy wpisać -(SkalaRapPDF)"100"
• faktury SAD: w oknie edycji towaru faktury SAD-u/luzem dodano pionowy napis "ilości są zgodne" na podświetleniu pól ilości i jednostki głównej i wg pozwolenia oraz dodano przycisk pozwalający ustawić jednostkę wg pozw. na podstawie jednostki głównej
• zabezpieczenia: dodano możliwość wpisania kwoty i numeru dodatkowego przy zwalnianiu ręcznym obciążeń z poziomu listy operacji
zabezpieczenia: dodano możliwość zwolnienia kwoty obciążenia równej 0 oraz wpisana zwolnienia na kwotę równą 0 przy zwalnianiu ręcznym obciążeń z poziomu listy operacji
• wydruki: poprawiono wydruk pola "Konta i podatek" dla raportu należności celnych, aby nie było przycinane, jeśli umieszczono tam więcej informacji
• SAD: usunięcie usterki ustawiania statusu płatności zbiorczej jako zapłaconej, gdy użytkownik zamknął okno przed wysyłką e-maila
• SAD: usunięto błąd powodujący, że w procedurach 61xx program łączył w jednej pozycji SAD-u towary o różnych jednostkach miary wg pozwolenia
• faktury VAT: usunięto usterkę podglądu elementów składowych pozycji deklaracji w oknie podglądu deklaracji Intrastat - funkcja dostępna z menu kontekstowego
• zabezpieczenia: poprawiono przypisywanie komunikatów QR
• zabezpieczenia: poprawka błędu związanego z odbieraniem QR dla dokumentów, które mają operacje zarówno pozytywnie zweryfikowane jak i wyłączone z weryfikacji
• SAD: udoskonalono sprawdzanie firm zabronionych w programie po włączeniu polskiej listy sankcyjnej
• Intrastat: w oknie rejestru intrastat poprawiono komunikat dotyczący korekty deklaracji, gdy deklaracja posiadała już korektę
• oraz 28 zmian technicznych
17.14
od 08.06.2022
RODO: dodano moduł RODO, który umożliwia wyświetlenie wszystkich osób fizycznych z bazy SAD / bazy firm, usuwania danych wybranych osób oraz przygotowanie raportu odpraw celnych dla osób fizycznych. Więcej informacji na stronie https://www.huzar.pl/pomoc/modul-rodo/
• SAD: dodano automatyczne sprawdzanie statusu kontenerów w Polski PCS. Opcję należy włączyć w menu "Opcje programu -> SAD - > Polski PCS -> Automatyczne sprawdzanie kontenerów w Polski PCS", jeśli są kontenery do wysyłki IE507, wtedy przycisk "Polski PCS" z prawej strony zmienia kolor na czerwony i wyświetla liczbę kontenerów w systemie
• SAD: użyto nowego interfejsu Polski PCS, dzięki czemu UC wyprowadzenia i lokalizacja towarów w komunikacie IE507 brana jest z faktycznej lokalizacji danych kontenera, a nie danych zadeklarowanych w SAD
• SATOS: dodanie możliwości importu danych z pliku Excel, wraz z konfiguracją mapowania kolumn
• import z Excela: rozszerzenie mechanizmu mapowania o obsługę warunków ("jeśli warunek jest spełniony, wtedy wczytaj określone dane") oraz iloczynu kartezjańskiego (gdy np. każdy z wierszy zawiera towar faktury oraz numery faktur -> łączenie towarów w faktury). Więcej informacji na stronie https://www.huzar.pl/pomoc/import-plikow-w-programie-winsad/#innedane, przykładowe zastosowanie można sprawdzić w domyślnym mapowaniu importu SATOS z Excela
• raporty: rozszerzenie wykazów celno-podatkowych o szczegółowe podsumowanie kwot cła
• symbole: dodano import dodatkowego opisu towaru
• świadectwa pochodzenia: ograniczenie numerów faktur wstawianych do pola 5 świadectwa (opcja "umieść numery faktur w polu uwag") tylko do towarów danego zestawu
• EUR: usunięto błąd powodujący zniekształcony wydruk załącznika EUR (rozsunięte lub nachodzące na siebie litery) na starszych drukarkach igłowych, m.in. na OKI Microline 3320
• faktury SAD: poprawiono import masy netto towaru faktury z pliku Excel-a, gdy zaznaczono uzupełnianie masy z bazy symboli
• faktury SAD: usunięto błąd powodujący, że gdy w arkuszu Excela wszystkie wiersze danych były rozdzielone pustym wierszem, wówczas przy odczycie z niego faktury SAD-u/luzem wczytywanych było tylko 101 towarów
• raporty: nadawca z faktury, a nie pierwszy nadawca z pola 2, wykorzystywany jest w raporcie należności celnych
• SAD: poprawiono sprawdzanie pola 40 SAD-u dla X-337 (DSK). W przypadku dokumentów niezarejestrowanych w AIS, program sugeruje zmianę X-337 na Z-337
• SAD: poprawiono wyświetlanie historii komunikatów oraz generowanie IE007 z SAD-u, gdy w polu 40 są dokumenty T2 (Z-822)
• oraz 14 zmian technicznych