Nowości w WINSADIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 16.02 » 16.01 » 16.00
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
16.02
od 18.02.2021
• API: w deklaracji wysyłanej poprzez API dodano możliwość podania listy gwarancji, które zostaną przypisane do wszystkich pozycji zgłoszenia importowego oraz całkowitej masy brutto, która zostanie rozbita na poszczególne pozycje zgłoszenia lub faktury wg masy netto
• oraz 2 zmiany techniczne
16.01
od 11.02.2021
• usunięto usterkę występującą podczas wysyłania powiadomień do klientów na niektórych wersjach bazy Firebird. Przypominamy o konieczności aktualizacji serwera Firebird do wersji 2.5 lub nowszej - wersję można odczytać w menu Logowanie -> Baza danych -> Test połączenia
• usunięto żądanie potwierdzenia odebrania e-maila przy wiadomościach wysyłanych do PUESC
• oraz 1 zmiana techniczna
16.00
od 09.02.2021
zabezpieczenia: rozbudowano okno dokumentów o liczbę obciążeń i zwolnień dla wskazanego dokumentu, daty ostatniego zwolnienia i obciążenia oraz ich kwoty. UWAGA! PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU MOŻE BYĆ DŁUGOTRWAŁE!
taryfa: przyspieszono operacje na taryfie celnej oraz zmniejszono zajętość pamięci i obciążenie serwera bazodanowego. W związku z tym zmieniono też zachowanie wybierania kodów dodatkowych w polu 33 oraz w towarze faktury - kody dodatkowe są wyświetlane w kontekście kraju (pochodzenia / wysyłki), a nie tylko kodu CN
• e-mail: ze względu na aspekty bezpieczeństwa oraz konieczność zachowania kompatybilności programu i usługi e-mail, użycie autoryzacji OAuth 2.0 dla konta e-mail działa wyłącznie, gdy wykupiona jest aktualizacja programu
• e-mail: poprawiono odbieranie e-maili ze skrzynek zawierających ponad 30 tys. wiadomości
• e-mail: zmniejszono zużycie pamięci podczas rozsyłania powiadomień do klientów
• e-mail: dodano bazę wysyłanych e-maili z możliwością jej podglądu - dostępna z menu "Narzędzia > Narzędzia administratora > Podgląd e-maili"
• SAD: podczas pobierania symboli w polu 31 SAD-u sprawdzany jest kontekst firmy
• SAD: zapewniono możliwość podglądu pozycji dokumentów poprzednich towarów w fakturach "luzem", o ile istnieją (np. zaimportowano je z zewn. plików)
• SAD: zapewniono wczytywanie ilości i jednostki miary dok. wymag. z plików *.xml w formacie Celina (wykorzystywanego np. w konwerterach) oraz właściwe posortowanie w wynikowym SAD-zie dokum. wymag. i dok. wymag. WPT w polu 44, zaimportowanych z plików w tym formacie
• SAD: dodano ostrzeżenie, gdy kontrahent na SAD nie występuje w Bazie Firm. Dodatkowo, kopiowanie SAD-u odświeża dane firmy również wg skrótu
• konfiguracja: dodano mechanizm automatycznego usuwania logów zdarzeń po zadanym terminie - "Opcje programu -> Logowanie zdarzeń - wspólne -> Usuwaj wpisy starsze niż … dni"
• konfiguracja: rozszerzono mechanizm mapowania przy imporcie faktur "luzem" z arkuszy Excel o możliwość używania jako wartości cech podobiektów w listach treści odczytanych z arkusza Excel, np.: DokumPoprz[Kod='MRN';ProcGosp=True;Kategoria='Z';Numer=%OGL%].DaneDokPoprzAIS.ListaPozycji
• konfiguracja: rozszerzono mechanizm importu danych z Excela wg mapowania o możliwość wskazywania w nawiasach kwadratowych podobiektów o cechach, których treść ma być odczytana z wczytywanego wiersza arkusza
• rozliczenie VAT na deklaracji: dodano mechanizm tworzenia rejestrów VAT na deklaracji dla SADów spełniających kryteria rejestru VAT i które zostały z jakichś względów pominięte podczas automatycznego tworzenia rejestru po zwolnieniu SAD-u do procedury. Opcja dostępna jest w menu "Narzędzia -> Wyszukaj SAD-y i utwórz rejestry (ostatnie 40 dni)."
• raporty: do raportu dokumentów SAD generowanego dodano dodatkowe kolumny (dla zgłoszeń importowych: kody dodatkowe PL/EU, podstawę VAT, numer wpisu do rejestru (wg SADów i wg towarów), datę wpisu do rejestru, dla zgłoszeń eksportowych i tranzytowych (kody dodatkowe PL/EU)
• faktury: podczas importu faktur luzem użytkownikowi pojawia się okno wyboru zestawu - w przypadku gdy firma nie została podpięta w bazie zestawów symboli
• zamknięcia tranzytu: w bazie zamknięć tranzytu dodano nowe kolumny dotyczące uwag rozładunkowych z komunikatu IE044. Kolumny są wypełniane dopiero po otrzymaniu UPO dla IE044. Dla tranzytów, które już są w bazie, dodano nową opcję, która uzupełnia te dane: "Narzędzia -> konserwacja bazy -> Przepisz uwagi do rozładunku z IE044 do zamknięć tranzytu"
• świadectwa pochodzenia: uzależnienie listy krajów pochodzenia w polu 3 świadectwa pochodzenia od danych towarów tylko z bieżącego zestawu - dotyczy świadectw, które mają więcej niż jeden zestaw
• zabezpieczenia: poprawiono zachowanie modułu w przypadku wczytywania plików QR z OSOZ dla zgłoszeń uzupełniających - zmieniane są daty zwolnienia dla wpisu do rejestru, aby nie następowała zmiana kwoty zabezpieczenia. Dodano też mechanizm naprawczy dla istniejących rekordów w bazie - menu "Tablice -> Zabezpieczenia -> Narzędzia -> Koryguj datę/czas zwolnień wpisu do rejestru..."
• symbole: w bazie symboli dodano możliwość filtrowania bazy symboli po kolumnie "Status"
• e-mail: poprawiono wysyłkę wiadomości e-mail tak, aby wiadomość nie była traktowana jako SPAM przez konto odbiorcy
• SAD: poprawiono bezpieczeństwo transakcyjne operacji wpisu SAD-ów do rejestru procedur uproszczonych, co ma zapobiec bardzo rzadkim przypadkom oznaczania SAD-ów jako wpisanych do rejestru mimo, że de facto w nim nie zostały wpisane
• SAD: dodano zabezpieczenie przed wyjątkiem generowanym po zmianie daty w polu 1 SAD-u skutkującej zmianą kursów walut, podczas gdy katalog prywatny aplikacji nie istnieje, brak do niego dostępu lub użytkownik nie ma prawa zapisu w nim
• SAD: dodanie możliwości zerowania numeru auta przy kopiowaniu SAD-u
• konfiguracja: poprawiono ładowanie konfiguracji wspólnej LDAP podczas edycji profilu użytkownika
• faktury VAT: usunięto problem niepojawiania się na wydruku pola BDO - na podglądzie było a na wydruku nie
• faktury VAT: usunięto usterkę wybierania faktur eksportu do JPK_FA
• zabezpieczenia: usprawniono działanie okna edycji zabezpieczeń
• zabezpieczenia: dodano możliwość wprowadzenia powiązania numeru GRN z numerem MU w tym samym czasie obowiązywania, ale dla różnych procedur (uproszczonej i standardowej).
• zabezpieczenia: poprawka wyznaczania numeru MRN dla komunikatów OSOZ posiadających numer dokumentu z prefixem PODZ lub WDZ
• zabezpieczenia: poprawiono generowanie raportu w sytuacji gdy w wybranym okresie nie ma operacji, ale są wcześniejsze
• taryfa: usunięto błąd uniemożliwiający ręczną instalację aktualizacji taryfy celnej
• oraz 68 zmian technicznych