Nowości w WINSADMS, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 14.64 » 14.63 » 14.62 » 14.61 » 14.60
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
14.64
od 22.08.2019
• usunięto usterkę możliwości wysyłki komunikatu PW215 SAD-u, dla którego PW215 nie powinno być wysyłane. Błąd pojawiał się tylko w sytuacji, gdy zaznaczono kilka zgłoszeń celnych (dok. SAD), a niektóre z nich nie były zgłoszeniami uproszczonymi.
• usunięto usterkę powodującą w niektórych sytuacjach fałszywe ostrzeżenie o niezgodnym kursie wybranym na SAD z kursem bieżącym (pomimo jednakowych wartości kursu waluty)
• usunięto usterkę powodującą wyświetlanie nieprawidłowej informacji o kontroli z komunikatu ZC261
• usunięto usterkę powodującą skracanie kodów dokumentów w polu 40 do 3 znaków
• usunięto zbędne ostrzeżenie mówiące o braku dokumentu o kodzie 1PG1 w polu 44
• usunięto informację o błędnym numerze GRN dla kodów dodatkowych innych niż 4PL07 i 4PL13
• oraz 2 zmiany techniczne
14.63
od 31.07.2019
• dodano możliwość utworzenia dokumentów SAD z komunikatów AIS ZC215 oraz PW215. Opcja dostępna jest w menu "główne -> operacje -> wczytaj sad z pliku -> pliki dokumentów AIS"
• dodano nowy komunikat IE5PCK, który jest odpowiedzią na zawiadomienie o kontroli (IE560) dla SAD-u typu "G". Komunikat można wygenerować dla SAD-u z menu "Operacje AES" oraz z modułu komunikatów z opcji "Odp. na kontrolę PSW"
• dodano weryfikację dla informacji dodatkowej 4PL07 oraz 4PL13 - czy podano numer zabezpieczenia (tylko 4PL13) i czy jest on poprawny
• zmieniono obsługę wysyłania powiadomień AIS do klientów z włączoną opcję "W jednym e-mailu". Teraz aplikacja nie oczekuje na ZC291, gdy wcześniej przyszło ZC299
• dodano detekcję i naprawę błędnych powiązań SAD-ów z wydrukami RPU
• odblokowano eksport do AIS (PW215/ZC215) adresu e-mail odbiorcy, gdy zgłaszającym na SAD jest odbiorca (00500)
• poprawiono weryfikację zwolnienia z cła dla dokumentów SAD, zgodnie z art. 23 i 24 rozporządzenia nr 1186/2009. Aby program kontrolował zwolnienie z cła, należy włączyć opcję "ostrzegaj, gdy wart. tow. przy zwolnieniu z cła > 642 zł"
• usunięto usterkę możliwego podwójnego rozsyłania powiadomień do klientów gdy załączany jest wpis rejestru
• oraz 11 zmian technicznych
14.62
od 11.07.2019
• usunięto błąd sprawdzania SAD-ów, który pojawił się w wersji 14.60. W niektórych przypadkach sprawdzenie SAD-u, na przykład przed wydrukiem, mogło skutkować wyjątkiem programowym
• poprawiono eksport dat oraz pól ze statusami (wyświetlanymi w formie ikon) podczas kopiowania danych do Excela
• oraz 3 zmiany techniczne
14.61
od 08.07.2019
• przywrócono podgląd danych firm, usterka pojawiła się w WinSAD 14.60
• dla wpisów rejestru proc. upr. wykonanych na podstawie SAD-ów do AIS zapewniono wydruk listy szczegółów procedury z pola 37 SAD-u, gdy w opcjach rejestru na zakładce "opcje wydruku" zaznaczono opcję "drukuj szczegóły procedury"
• usunięto błąd powodujący zapis błędnego powiązania w SAD-zie z wydrukiem RPU zapisywanym w składnicy dokumentów, gdy w opcjach programu w sekcji "Składnica dokumentów\Zapis SAD" zaznaczono opcję "Zapisz raport z RPU w Składnicy Dokumentów". Następstwem tego błędu były wyjątki EOutOfMemory przy generowaniu rozliczeń w programie WinUCZ
• oraz 5 zmian technicznych
14.60
od 04.07.2019
• do listy SAD-ów dodano dwie kolumny wyświetlające najważniejsze informacje o dokumentach: identyfikator(y) dokumentu (MRN) oraz zestaw ikon statusowych dla dokumentu
• w oknie edycji dokumentu SAD dodano metryki z najważniejszymi informacjami; metryka znajduje się z prawej strony dokumentu pod polem z cechami towarów; dla dokumentów wielozestawowych prezentowana jest metryka dla całego dokumentu oraz dla poszczególnych zestawów
• dodano kolumnę z podglądem Id SISC w bazie firm
• w oknie bazy DSAIS w popup menu listy deklaracji udostępniono opcję "Podgląd zewn. programem"
• zapewniono, że dwuklik plików *.dsa uruchamia podgląd ich zawartości (deklaracje DSAIS)
• skrócenie zapisu pozycji w polu Tryb wszczęcia postepowania z "Na wniosek elektroniczny WOU" na "Na wniosek elektroniczny"
• skrócenie zapisu pozycji w polu Tryb wszczęcia postepowania z "Na wniosek elektroniczny WOU" na "Na wniosek elektroniczny"
• dodano weryfikację SAD-u przed jego wpisem do rejestru proc. upr. pod kątem poprawności generowanego potem z niego SAD-u uzup.
• w konfiguracji numerów własnych SAD-ów umożliwiono zmiany maski numeru dla systemów AIS/AES/NCTS2
• przyspieszono import symboli
• dodano kontrolę wyczerpania kontyngentu - użycie kontyngentu oznaczonego jako wyczerpany będzie zgłaszane jako błąd
• w opcjach programu (wspólnych dla użytkowników) dodano możliwość zapisywania ustawień dla Bazy Firm - z jedną opcją - "wymagaj skrótu dodatkowego dla firm". Jeśli opcja jest włączona to program zgłasza jako ostrzeżenie sytuację, gdy ktoś zamyka okno edycji firmy a firma nie ma skrótu dodatkowego oraz zgłasza błąd, gdy podczas sprawdzania poprawności dokumentu SAD występuje jako kontrahent firma, która nie posiada skrótu dodatkowego
• dodano wyświetlanie ostrzeżenia, gdy komunikat celny dla zestawu SAD-ów ma inny MRN niż MRN nadany w komunikatach ZC228, DS128, PW228. Ostrzeżenie jest istotne w przypadku usterki PUESC, gdzie po odrzuceniu zgłoszenia jednak jest przyjmowane, przez co jeden SAD może być zarejestrowany dwukrotnie w PUESC
• przy generowaniu dokumentów ATR z SAD-u eksportowego opis towaru zawiera również dane samochodu, o ile je wpisano
• skorygowano wyznaczanie pola 41 SAD-u przy generowaniu treści wg faktur w przypadku, gdy niektóre towary należące do pozycji SAD-u nie mają wpisanej ilości uzupełniającej, a da się ją wyznaczyć na podstawie ilości i jednostki głównej za pomocą przelicznika podanego w bazie jednostek zwyczajowych
• przy wpisywaniu SAD-u do rejestru proc. upr. prowadzonego przez mocodawcę program wymaga, aby jego dane były obecne w bazie firm
• usunięto błąd powiadamiania użytkownika o zbliżającej się dacie końca ważności pozwolenia, gdy pozwolenie już wygasło
• usunięto usterkę możliwego podwójnego wysyłania powiadomień do klientów gdy SAD ma załącznik dodatkowy
• korekta ujemna wyświetlana jest w polu 44 SAD-u w postaci kodu "2STW" i wartości bez znaku
• udoskonalono obsługę pola Termin płatności w oknie edycji faktury VAT
• przesunięto pola wydruku wniosku EUR Częstochowa o 7 mm do góry, z zachowaniem prawidłowej pozycji na wydruku graficznego na czystej kartce A4
• poprawiono wydruk DSK AIS. W polach z danymi przedstawiciela i odbiorcy zamiast numeru REGON drukowany był numer EORI
• przy generowaniu SAD-u uzup. dla wpisów rej. proc. upr. zawierających w części 2 pola 1 kod B,C,E lub F program wpisuje również numer pozycji w dokumencie Y-SDE w polu 40
• oraz 63 zmiany techniczne