Nowości w WINSADMS, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 12.60 » 12.55 » 12.54 » 12.53
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
12.60
od 19.09.2017
dodano możliwość automatycznego odbierania komunikatów POD/PZC tylko w ramach oddziału lub indywidualnie dla każdego użytkownika
udoskonalono mechanizm weryfikacji statusu VAT podmiotów - m.in. umożliwiono sprawdzanie statusów firm w tle. Aby mechanizm działał poprawnie, konieczne jest uruchomienie instalatora programu (tzw. "poprawki") pobranego z naszego serwisu on-line na każdym komputerze, na którym działa program WinSAD
• dodano wydruk CMR-a graficznie na białej kartce z opisem francuskim
• umożliwiono import/eksport danych z modułu powiadomień oraz wysyłki komunikatów. Mechanizm ten dostępny jest w menu Narzędzia->Konserwacja bazy->Import/eksport danych modułów
• dodano możliwość ustawienia domyślanego Przedstawiającego Deklarację skróconą (Opcje -> Opcje programu -> Inne - wspólne)
• dodano funkcjonalność umożliwiającą modyfikację pól nr 1, 25, 26, 40, 44 i 54 wybranych SAD-ów poprzez zaznaczenie SAD-ów i wybranie z menu pod prawym przyciskiem myszy "Operacje -> Edytuj dane wybranych dokumentów". Podczas usuwania dokumentów z pól 40 i 44 wystarczy wpisać tylko kod - usuwane są wszystkie dokumenty o tym samym kodzie - lub kod i numer - wtedy usuwane są tylko dokumenty o określonym numerze
• w oknie opcji rejestru proc. upr. dodano na zakładce "opcje rejestru" pole "kod oddziału". Można w nim wskazać oddział, którego dokumenty mogą być wpisywane do tego rejestru
• dodano obsługę kanału e-mail BCP (awaryjnego dla systemu AES/PUESC). Aby włączyć wysyłkę do AES przez BCP przez e-mail, należy w "Opcje -> Opcje programu -> PUESC / wspólne" wybrać kanał BCP oraz skonfigurować kanał e-mail BCP w "Opcje -> Opcje programu -> PUESC". Możliwe jest również wybranie tego kanału niezależnie dla każdego wysyłanego dokumentu - w okienku wyboru opcji eksportu do AES
• w oknie rejestru proc. upr. oraz w oknie tworzenie SAD-u uzup. dodano w tabelce wpisów kolumnę "Podpisany", analogiczną do tej na liście SAD-ów w głównym oknie programu (pole 54 SAD-u)
• dodano obsługę linków ATP (bezpieczne linki microsoft) przy odbieraniu wiadomości e-mail
• dodano opcję umożliwiającą określenie precyzji mas przy generowaniu dokumentu EUR1
• w oknie opcji generowania EUR z SAD-u dodano opcję "w polu 6 wpisz znaki środka transportu przekraczającego granicę"
• przy generowaniu dokumentu EUR z SAD-u pole 12 EUR kopiowane jest z pola 54 SAD-u
• przy kopiowaniu EUR-a data w polu 12 zmieniana jest na bieżącą
• uaktualniono raporty cła rejestru, TRO oraz faktury SAD-u oraz specyfikacji towarowej SAD-u do nowszej technologii wydruku
• przy odczycie bazy symboli z plików *.xlsx, gdy nie ma Excela w systemie lub gdy zaznaczono opcję "pliki *.xlsx odczytuj za pomocą wewnętrznej biblioteki" w opcjach programu program pokazuje poszczególne fazy odczytu arkusza Excel i pozwala je przerwać (przydatne przy b. dużych plikach)
• dodano obsługę komunikatów CLNW oraz IE09 w module gwarancji
• gdy data taryfy jest starsza niż 30 dni niż data deklaracji SAD-u w polu 1, wówczas jest to traktowane jako błąd uniemożliwiający wpis SAD-u do rejestru proc. upr. Aby wpisać wyjątkowo taki SAD do rejestru, należy wyłączyć taryfę celną w opcjach programu
• dodano opcję, która umożliwia wyłączenie sprawdzania statusu VAT przy sprawdzaniu poprawności SAD-u - "Opcje programu -> SAD -> Wygląd i edycja - wspólne -> pomiń sprawdzanie statusów VAT przy kontroli poprawności SAD-u"
• włączono odbieranie komunikatów w tle z PUESC IN przy użyciu nowej wersji interfejsu PUESC
• tworzenie SAD-ów uzup. nie blokuje rejestru dla operacji blokowania w nim wpisów
• usunięto błąd powodujący, że naciskanie klawisza "End" w innych aplikacjach przerywało trwającą operację importu symboli w WinSAD-zie
• poprawiono szybkość odczytywania wiadomości e-mail z kont pocztowych oraz poprawiono drobne usterki w przypadku niektórych operacji odbierania wiadomości. W przypadku odbierania wszystkich wiadomości ze skrzynki, odbierane są tylko wiadomości z ostatnich 3 miesięcy
• usunięto błąd powodujący, że przy eksporcie do Excela zaznaczonych wierszy listy SAD-ów kolumna "VAT na deklaracji" była zawsze pusta
• usunięto błąd powodujący w specyficznych warunkach wyjątek "EInvalidOperation: Cannot change Visible in OnShow or OnHide" po uruchomieniu aplikacji
• usunięto błąd powodujący pojawianie się informacji o wyzerowaniu daty SAD-u uzup. w poprawkach wpisu rej. proc. upr., gdy w opcjach druku rejestru zaznaczono opcję "oraz jego datę", wpis był już rozliczony SAD-em uzup. i był poprawiany
• usunięto błąd powodujący w specyficznych SAD-ach wg faktur wyjątek po wpisaniu w polu 22 opłat dodatkowych
• usunięto błąd powodujący w pewnych okolicznościach znikanie okienek lub ich całkowity brak reakcji na klawiaturę i myszkę
• moduł faktur: w oknie deklaracji intrastat dodano funkcję umożliwiającą podmianę opisów towarów w deklaracji opisami z bazy opisów towarów.
Funkcja dostępna jest w menu kontekstowym na liście deklaracji pod nazwą: "Zastąp opisy tow. opisami z bazy opisów"
• moduł faktur: w oknie edycji faktury dodano sprawdzanie zgodności kodu kraju odbiorcy (firma dodatkowa) i kodu kraju wysyłki/przeznaczenia jeśli niezgodny to ostrzeżenie
• moduł faktur: podczas generowania deklaracji Intrastat z faktur wprowadzono wyznaczanie kodu kraju docelowego i identyfikatora kontrahenta z uwzględnieniem firmy odbiorcy (jeśli jest na fakturze)
• moduł faktur: dodano opcję w opcjach programu: Blokuj propozycję podmiany opisu towaru na deklaracji Intrastat
• moduł faktur: modyfikacja wymagalności pola TIN nabywcy na fakturze dostawy w związku z publikacją instrukcji wypełniania Intrastatu ver.1.9. Gdy brak TINu na fakturze na deklaracji wstawiane jest NATURAL PERSON. Na fakturze, gdy nabywca jest osobą fizyczną, program nie wymaga numeru TIN
• moduł faktur: usunięto usterkę generowania deklaracji intrastat z faktur korygowanych. Usterka polegała na tym, że program przy generowaniu deklaracji intrastat wybierał niewłaściwą pozycję z faktury korygującej
• moduł faktur: usunięto usterkę opcji na fakturze: Data przekazania tow./wykonania usługi wg. daty wystawienia, na fakturze kopiowanej opcja nie działała
• oraz 76 zmian technicznych
12.55
od 08.08.2017
• na wydruku deklaracji intrastat w wywozie wprowadzono drukowanie pola 22 - TIN kontrahenta
• usunięto błąd powodujący w pewnych przypadkach wyjątek "multiple rows in singleton select" m.in. podczas wpisywania SAD-u do rej. proc. upr.
• oraz 3 zmiany techniczne
12.54
od 01.08.2017
• przyspieszono wczytywanie słowników z bazy danych
• przywrócono możliwość skopiowania treści środka w taryfie celnej - dodano przycisk "Skopiuj" w okienku podglądu środka
• usunięto usterkę, która mogła powodować wyświetlanie ikonki zegarka podczas pracy programu. Problem występował w przypadku problemów w systemie PUESC. Prosimy o sprawdzenie, czy nie mają Państwo włączonego logowania zdarzeń w "Opcje -> Logowanie zdarzeń"
• tymczasowo wyłączono pracę interfejsu wizualnego PUESC w tle, gdy wybrana jest nowa wersja interfejsu ("Opcje Programu -> Systemy -> PUESC użytkownika -> Wersja interfejsu"). W celu odbierania komunikatów w tle, prosimy o włączenie starej wersji interfejsu lub odbieranie ręczne w nowej i starej wersji interfejsu (Shift + F8) lub komunikację przez e-mail (zarówno ręcznie jak i w tle)
• w oknie edycji firmy dodano pola o blokadzie finansowej i kwocie długu. Dane te można edytować posiadając uprawnienie "Firmy - edycja blokady finansowej". Blokada finansowa będzie skutkowała brakiem możliwości obsługi SAD-ów w procedurze importu i tranzytu.
• przyspieszono wyświetlanie listy dokumentów SAD w przypadku użycia MagCS na tej samej bazie programu
• oraz 8 zmian technicznych
12.53
od 19.07.2017
• usunięto błąd, który pojawił się w wersji 12.52 programu, który dotyczył sprawdzania zgłoszeń w procedurze standardowej w VAT odroczony 33a
• oraz 2 zmiany techniczne