Nowości w WINSADMS, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 14.12 » 14.11 » 14.10
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
14.12
od 16.11.2018
• wyłączono zbędne sprawdzanie wartości statystycznej dla SAD-ów typu "G", które mogło blokować wpisywanie tych SAD-ów do rejestru procedury uproszczonej. Usterka pojawiła się w WinSAD 14.11
• oraz 1 zmiana techniczna
14.11
od 15.11.2018
wprowadzono zmiany wymagane specyfikacją AES 1.18
• w konfiguracji modułu Rozliczeń VAT na Deklaracji dodano zakładkę "Konto E-mail", z opcją wymuszenia wysyłki przypomnień oraz generowanych raportów przez konto e-mail konta użytkownika
• poprawiono wczytywanie plików z reprezentacjami agencji celnej ze SZPROT, aby można było wygenerować raport, bez zmiany flagi "Zarejestrowano w PUESC" dla upoważnień w bazie
• poprawiono wyznaczanie metody płatności opłaty 1T1 dla procedur 51 i 53 w systemie AIS, zgodnie z instrukcją
• usunięto usterkę niewysyłania SAD-ów uzupełniających opcją "Twórz i wyślij SAD-y" w oknie "Tworzenie SAD-ów uzupełniających"
• usunięto usterkę braku możliwości wysłania ręcznego powiadomienia do klientów o komunikacie ZC299 pomimo, że komunikat ZC299 został odebrany
• oraz 15 zmian technicznych
14.10
od 06.11.2018
dodano funkcję aktualizacji upoważnień w bazie firm na podstawie pliku z systemu SZPROT. Plik, który zawiera wszystkie reprezentacje firmy w systemie PUESC, można uzyskać wysyłając prośbę pod adres e-mail "szprot@poz.mofnet.gov.pl". Plik należy wczytać w menu "Tablice -> Upoważnienia -> Wczytaj plik ze SZPROT", po jego wczytaniu aktualizowana jest flaga "Zarejestrowano w PUESC", a dodatkowo w pliku uzupełniane są informacje na temat tego, które upoważnienia istnieją w bazie WinSAD i w PUESC
• dodano w opcjach wydajności w opcjach programu możliwość włączania/wyłączania zadań wykonywanych w tle dla danego użytkownika. Konfiguracja pozwala np. na takie ustawienie programu, aby komunikaty celne były odbierane z e-mail automatycznie tylko na serwerze (gdzie działa WinSAD w trybie usługi), a nie na powolnych stanowiskach użytkowników
• dodano podsumowanie opłat dla wszystkich pozycji na wydruku ZC291
• umożliwiono wysłanie wielu dokumentów SAD do AIS za jednym razem oraz dodano sprawdzanie wszystkich warunków przed wysyłką do AIS, jakie są obecnie sprawdzane przed wysyłką do Celiny
• dodano możliwość wydrukowania i eksportu do PDF wielu zaznaczonych Deklaracji skróconych w AIS
• dodano blokadę możliwości zakończenia edycji wpisu w rejestrze postępowań, gdy ustawiono status "Postępowanie zakończone", a w polu "Status zapłaty decyzji" jest "Do zapłaty"
• w konfiguracji rejestru postępowań dodano zakładkę "Automatyka", w której można wybrać, aby wpis w rejestrze generowany był automatycznie wraz z odebraniem komunikatu IE140 i/lub IE582
• dodano funkcję pod PPM w rejestrze rozliczeń VAT na deklaracji -> "Wyszukaj i powiąż SAD-y ...", która znajdzie SAD-y wg. kryteriów wskazanego rejestru i powiąże je z rejestrem
• dodano opcję "zakaz przedstawicielstwa bezpośredniego w imporcie w godzinach pracy UC" w pozwoleniu na proc. upr.
• poprawiono wyliczanie należności celnych, jeśli użytkownik wybierze kontyngent taryfowy, a dla tego kodu CN jest cło dodatkowe (ochronne). Program w takim przypadku nie uwzględnia cła ochronnego
• dodano możliwość wybrania kontyngentu taryfowego z listy kontyngentów w taryfie (okno edycji pola 39) oraz sprawdzanie kontyngentów z SAD-u w taryfie: pokazywany jest błąd, gdy nie ma kontyngentu i ostrzeżenie, gdy kontyngentu jest krytyczny
• dodano opcję "Wygląd i edycja (wspólne) -> nie zezwalaj na eksport do AIS jeśli SAD ma błędy". Włączenie opcji blokuje możliwość wysyłki do AIS zgłoszeń z jakimikolwiek błędami
• usunięto błąd powodujący niewłaściwą korektę listy oznaczeń składów na zakładce "Ograniczenia" w opcjach rejestru proc. upr. po jej zmianie, co blokowało wpis do rejestru SAD-ów z pustym polem 49
• udoskonalono generowanie numerów sprzętowych (UWAGA! W przypadku zmiany numeru prosimy o kontakt)
• usunięto drobne usterki sprawdzania reguł poprawności SAD-ów AIS
• usunięto błąd powodujący w ramce notesu brak filtrowania z danego oddziału
• usunięto usterkę zbiorczych deklaracji skróconych AIS, gdzie dokumenty poprzednie lub kontenery mogły znikać podczas edycji deklaracji
• przywrócono zawijanie treści w polu edycji opisu towaru i w polu opisu obcego w oknie edycji pola 31 SAD-u
• usunięto błąd powodujący przekłamanie treści opisu obcego wyświetlanego na zakładce "Obcy" podglądu pola 31 SAD-u
• usunięto usterkę nierozsyłania powiadomień AIS z komunikatem ZC299 gdy komunikat ZC299 zwalniający cały SAD przychodzi pierwszy (przed ZC299 zwalniającymi poszczególne pozycje) oraz usunięto usterkę rozsyłania powiadamień z wszystkimi ZC299, które przyszły po ZC299 zwalniającym cały SAD
• usunięto błąd powodujący zerowanie pola ilości uzupełniającej w oknie edycji towaru przy otwieraniu towaru do edycji, gdy pole ilości było puste, a jednostka główna nie była zgodna z jedn. uzupełniającą
• usunięto błąd niesprawdzania kwoty wolnej zabezpieczenia dla odpraw AIS
• oraz 87 zmian technicznych