Nowości w WINSADMS, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 14.53 » 14.52 » 14.51 » 14.50
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
14.53
od 11.06.2019
• dodano obsługę kanału BCP dla NCTS2
• zmniejszono liczbę dni (z 30 na 25) z jakich maksymalnie można pobierać komunikaty z PUESC i BCP przez interfejsy niewizualne
• zapewniono przywracanie fokusu na ostatnio używane pole filtra w oknie pobrania symbolu, otwieranego z poziomu edycji towaru faktury SAD-u/"luzem"
• poprawiono generowanie IE07 z SAD-u, gdy nie są wypełnione wszystkie opcje domyślne w opcjach programu
• usunięto usterkę możliwego podwójnego wysyłania powiadomień do klientów
• usunięto błąd rozsyłania komunikatów (brak załączników) z poziomu rejestru (AIS Import)
• dla SAD-ów typu J przy wydruku rejestru proc. upr. w kolumnie opisu i ilości towaru zawarta jest również liczba, rodzaj i znaki opakowań
• zwiększono rozmiar pola nr przesyłki w oknie edycji DS AIS i w oknie edycji towaru DS AIS z 14 do 35 znaków
• usunięto błąd powodujący, że w głównym oknie programu po wykonaniu operacji na SAD-zie (np. jego edycji) w widoku pogrupowanym wg wybranych kolumn grupy były automatycznie zamykane, co utrudniało kontynuację pracy z jej SAD-ami
• umożliwiono wpisanie znaków środka transportu dla procedury 3171
• oraz 6 zmian technicznych
14.52
od 29.05.2019
• nowa specyfikacja AES od 3 czerwca: w zgłoszeniach wywozowych może być podany tylko jeden nadawca/eksporter
• nowa instrukcja wypełniania SAD od 1 czerwca: zmieniono obsługę kodu informacji dodatkowej 1PL03
• nowa instrukcja wypełniania SAD od 1 czerwca: przy generowaniu SAD-u uzupełniającego program automatycznie wpisuje w polu 44 informację dodatkową o kodzie 1PL18, gdy SAD źródłowy wpisu w rejestrze nie wymagał wysyłki PWD. Program nie łączy w jednym SAD-zie uzupełniającym wpisów rejestru o różnych wymaganiach co do obowiązku wysyłki PWD
• nowa instrukcja wypełniania SAD od 1 czerwca: w SAD-zie uzup. w polu 40 nie umieszcza się dokumentów X-337, gdy dla wpisu rejestru, z którego pochodzą, wysłano PWD
• wyłączono sprawdzanie poprawności dokumentów SAD Celina, o dacie wcześniejszej niż 1.05.2019
• poprawiono generowanie numeru własnego w zgłoszeniach IE044 wysyłanych za pomocą polecenia "Wyślij uwagi rozładunkowe (IE44) - wszystko zgodne i zakończone"
• przy generowaniu deklaracji skróconej AIS z SAD-ów tranzytowych T1, jako dokument poprzedni wpisywany jest numer ewidencyjny zamiast danych z pola 40
• usunięto błąd powodujący, że raport uruchamiany opcją "Raporty\Raport dokumentów SAD (plik xlsx)" w menu głównym programu, dla SAD-ów eksportowych nie zawierał w opisie towaru danych samochodu, gdy towar został oznaczony jako samochód
• oraz 11 zmian technicznych
14.51
od 22.05.2019
• wyłączono blokadę łączenia SAD-ów uproszczonych w rejestrze do zgłoszenia uzupełniającego, jeśli powiadomienia były wysłane do PUESC i BCP
• usunięto usterkę programu, która występowała przy jednoczesnym wysyłaniu SAD-ów typu A i G do systemu AES
• usunięto błąd wydruku rejestru do pliku PDF, który pojawił się w WinSAD 14.50
• oraz 4 zmiany techniczne
14.50
od 20.05.2019
dodano możliwość przechowywania wielu zestawów danych w jednej bazie symboli, przez co możliwe jest trzymanie kilku postaci tego samego symbolu. Zestaw symboli może być przypięty do listy firm, których dotyczy - podczas pobierania symbolu z okna dokumentu SAD zostanie do niego pobrana odpowiednia postać symbolu. W przypadku mechanizmów, np. pluginów, gdzie nie wiadomo jakiego zestawu użyć, można ustawić domyślny zestaw symboli, który będzie wykorzystywany w każdym momencie
• w menu "Operacje" Modułu zamknięć tranzytów dodano polecenie "Wyślij uwagi rozładunkowe (IE44) - wszystko zgodne i zakończone"
• dodano opcję ewidencji zmian SAD-ów w module historii zmian. Opcja dostępna jest menu Opcje->Opcje programu->SAD->Zapis w bazie - wspólne. Podgląd zmian dostępny jest pod prawym przyciskiem myszy na liście SAD jako opcja "Historia zmian dla SAD-u"
• dodano opcje "Odbieraj tylko te komunikaty, do których są dokumenty źródłowe" umożliwiająca przetwarzanie tylko tych komunikatów z systemów celnych, do których znaleziony został dokument źródłowy. Opcja służy użytkownikom, którzy korzystają z tego samego loginu PUESC na różnych bazach danych
• dodano możliwość wysyłania komunikatów IE44 dla wielu IE43 w oknie "Moduł e-mail i komunikatów"
• dodano możliwość przepisania numerów MRN i znaków transportu z SAD do faktur VAT - opcja dostępna w menu "Z SAD-u generuj > Wpisz numer ewid. do faktury VAT"
• powiększono zaokrąglenie precyzji masy Netto, Brutto w oknie edycji pozycji faktury VAT oraz na wydruku faktury do 3 miejsc po przecinku
• do okna dokumentu SAD dodano podgląd flag "towary nie są ...", aby ułatwić zaznaczenie odpowiednich cech dla towarów SAD-u i sprawdzanie poprawności wypełnienia dokumentu. Przypominamy, że flagi można ustawić dla wszystkich nowych dokumentów w menu "Opcje programu -> SAD -> Domyślne wartości"
• dodano możliwość tworzenia SAD-ów uzupełniających również dla SAD-ów E i F (przed przybyciem)
• na liście komunikatów w oknie głównym WinSAD wyświetlane są komunikaty powiązane z numerami MRN z pola 40 SAD-u
• umożliwiono edycję danych samochodu w polu 31 ręcznych SAD-ów eksportowych i nie jest wymagane wówczas podanie wszystkich danych samochodu. Ułatwia to umieszczanie w polu 31 m.in. numeru VIN, który jest wówczas łatwo dostępny dla modułów dodatkowych eksportujących dane do zewn. systemów. Dane samochodu są eksportowane do systemów celnych ECS/AES wraz z opisem towaru
• dodano możliwość druku pola 42 w eksporcie - opcję należy włączyć w "Opcje programu -> Wydruk i wysyłka"
• w oknie opcji tworzenia SAD-u uzupełniającego dodano opcję "pola 19 (Kontenery) SAD-ów muszą być zgodne", po zaznaczeniu której program nie połączy w jeden SAD uzupełniający wpisów rejestru z kontenerami i bez
• usunięto błąd powodujący wyjątek "Printer is not currently printing", pojawiający się przy anulowaniu druku tekstowej treści w ramce podglądu komunikatów na drukarce "Microsoft Print to PDF"
• poprawiono obliczenia SADu m.in. dla należności importowych za piwo
• usunięto błąd powodujący, że przy wpisie kilku zaznaczonych SAD-ów do rejestru proc. upr. tylko pierwszy z nich był wpisywany, gdy w tabelce SAD-ów aktywne było pogrupowanie
• usunięto błąd nie przenoszenia do dokumentów poprzednich przy towarach w DS-ce dokumentów z SAD-ów z pola 40, które miały włączoną flagę "Wszędzie"
• umożliwiono wpisywanie do rejestru SAD-ów typu B/C/E/F i ustawiono prawidłowy rodzaj zgłoszenia uzupełniającego X/Y
• dla SAD-ów uzupełniających X/Y umożliwiono zmianę wartości celnej towaru i odświeżenie obliczeń w polu 47
• przy generowaniu SAD-u uzup. pole 19 ma wartość 1, gdy w chociaż jednej pozycji wynikowego dokumentu są kontenery w polu 31
• usunięto błąd niewyświetlania informacji o innych błędach w DS AIS gdy wpisano w danych środka transportu tylko znaki bez oznaczenia
• w komunikacie PW215 opis towaru zawiera również dane samochodu, o ile wpisano je w polu 31 SAD-u na zakładce "Dane samochodu"
• program pozwala łączyć wpisy rejestru proc. upr. o różnych znakach, kraju przynależności i oznaczeniu transportu w polu 18. Jeśli dane te są różne wówczas w wynikowym SAD-zie uzupełniającym są zerowane
• usunięto błąd powodujący, że przy łączeniu wpisów rejestru proc. upr. program uznawał za różne dane lokalizacji w polach 30 gdy zawierały adres
• oraz 100 zmian technicznych