Nowości w WINSADMS, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 13.04 » 13.03 » 13.02 » 13.01 » 13.00
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
13.04
od 10.04.2018
• wprowadzono zmiany związane z odbieraniem POD/PZC mające na celu ograniczenie liczby zapytań do Celiny
• usunięto błąd powodujący znikanie korekt w polu 44 po kopiowaniu SAD-u z zaznaczoną np. opcją zerowania numerów kontenerów, a nie zaznaczoną opcją zerowania wartości
• oraz 2 zmiany techniczne
13.03
od 27.03.2018
• dostosowano odbieranie POD/PZC do zmian w systemie Celina
• wyłączono sprawdzanie kodu pozwolenia w niektórych przypadkach dla kodów innych niż 'C512','C514','C515'
• ukryto opcję "Zapisz w bazie symboli" w oknie edycji symbolu otwieranym przy synchronizacji danych towary faktur SAD-u/"luzem"/VAT z bazą symboli, ponieważ jej zaznaczenie w tym kontekście powodowało błąd podczas zapisu symbolu w bazie
• oraz 2 zmiany techniczne
13.02
od 13.03.2018
• usunięto usterkę generowania korekty deklaracji VATUE
• usunięto usterkę taryfy celnej, gdzie w drzewie taryfy nie było dostępne menu pod prawym klawiszem myszy
• usunięto błąd, który powodował brak wyświetlania dokumentów powiązanych (upoważnień i pozwoleń ze Składnicy Dokumentów) w danych upoważnienia i pozwolenia
• poprawiono sprawdzanie pozwoleń na procedurę uproszczoną, zgodnie z instrukcją wypełniania SAD
• oraz 3 zmiany techniczne
13.01
od 06.03.2018
• dostosowano kod drukujący potwierdzenie powiadomienia do zmian w systemie Celina
• usunięto usterkę z wersji 13.00, która w niektórych przypadkach serwerów pocztowych POP3 / Exchange powodowała, że e-maile z systemu PUESC nie były odczytywane
• wyłączono zbędne sprawdzanie niektórych kodów pozwoleń
• oraz 5 zmian technicznych
13.00
od 01.03.2018
utworzono nowy moduł "miejsca uznane", który pozwala zdefiniować miejsca uznane używane w programie oraz przypisać im odpowiednie numery gwarancji do saldowania w module gwarancji
dodano wyznaczanie i wyświetlanie stanu zgłoszenia w systemie AIS, zgodnie z wysłanymi i odebranymi komunikatami. Stan zgłoszenia prezentowany jest w formie ikonki na liście dokumentów SAD, jak również w menu "Edytuj dane AIS" i na pozycji dokumentu SAD. Przypominamy, że w systemie AIS każda pozycja towarowa może mieć inny stan
utworzono nowy moduł deklaracji skróconych dla systemu AIS, dostępny w menu Dokumenty
dostosowano częściowo program do instrukcji wypełniania dokumentów SAD dla systemu AIS, m.in. poprawiono walidacje pól, dane słownikowe, uwzględnienie SAD-ów AIS na raportach VAT oraz generowanie zgłoszeń uzupełniających
• dodano możliwość wyświetlania/drukowania komunikatów ZC291 i ZC299 (system AIS) w formie graficznej. Konfiguracja szablonów wydruku jest dostępna w opcjach programu na zakładce Szablony
• wprowadzono poprawki do reguł sprawdzania SAD-u, zgodnie ze specyfikacją AES 1.17
• dodano rejestrowanie zmian w SAD-ach uzupełniających. Dane dostępne są w module historii zmian i w menu kontekstowym dla SAD-u uzupełniającego
• w oknie edycji faktury "luzem" i faktury SAD-u dodano na zakładce "Towary" możliwość wyszukiwania i filtrowania po wybranej kolumnie tekstowej, w tym po polach dodatkowych dodanych w opcjach programu
• dodano sprawdzanie dokumentu SAD zgodnie ze specyfikacją systemu AIS
• przy uruchamianiu programu data "do" w filtrze SAD-ów w głównym oknie ustawiana jest na dzisiejszą datę, gdy filtr jest wg zakresu dat
• w oknie rejestru proc. upr. dodano możliwość filtrowania po wpisującym
• zmieniono ostrzeżenie na błąd podczas weryfikacji SADu w przypadku, gdy na firmę nałożona jest blokada VAT - Rozliczenia VAT na deklaracji
• odblokowano możliwość wysyłki SAD-u (ZC215) oraz powiadomienia (PW215) do systemu AIS przez interfejs niewizualny (IN)
• w oknie edycji faktury SAD-u/"luzem" dodano opcję "wpisz uwagi do dokumentu w polu 44 SAD-u" oraz przycisk "wpisz datę wystawienia do uwag". Po zaznaczeniu tej opcji wpisane uwagi umieszczane są w dokumencie wymaganym w polu 44 SAD-u. W/w przycisk ułatwia wpisanie/aktualizację daty wystawienia faktury w uwagach (wymagają jej niektóre UC)
• gdy opis przyczyn, dla których nie udało się wpisać SAD-u do rej. proc. upr., jest dłuższy niż 15 linii, w oknie komunikatu pojawia się "... i inne (patrz szczegóły)" oraz przycisk "Szczegóły" pozwalający przejrzeć pełną treść
• usunięto usterkę możliwego niewczytywania się komunikatów TDT i EAD
• usunięto błąd powodujący, że nowo dodanego skanu upoważnienia w formacie *.pdf nie dało się podejrzeć przyciskiem "Pokaż PDF"
• usunięto błąd powodujący niepotrzebną weryfikację poprawności faktur SAD-u po jego przełączeniu w tryb "ręczny", co skutkowało m.in. ostrzeżeniami o kilkukrotnym wystąpieniu tego samego numeru faktury
• dla SAD-ów do AIS poprawiono wypełnianie pól znaków transportu oraz dodano wymaganie, aby przy tworzeniu SAD-ów uzupełniających, transport wewnętrzny na wszystkich SAD-ach cząstkowych był jednakowy
• usunięto błąd powodujący, że zaznaczenie opcji "wspólne uwagi dla wszystkich zestawów" w oknie edycji świadectwa pochodzenia powodowało zerowanie uwag we wszystkich zestawach, bez możliwości ich dalszej edycji
• usunięto błąd wysyłania komunikatów do użytkowników aplikacji
• usunięto usterkę sprawdzania zwolnień z należności celnych dla kursów walut z mnożnikami
• wydłużono do 17 znaków pole kodu miejsca uznanego w komunikatach IE015 (NCTS) oraz IE507 (AES)
• usunięto błąd powodujący w pewnych nietypowych przypadkach błędne zaokrąglanie liczb odczytanych z arkuszy Excel (obcinany był ostatni znak formatowania celki, zamiast np. 0.00 stosowana była maska 0.0)
• Moduł faktur: wprowadzono blokadę uniemożliwiającą automatyczne odświeżenie daty powstania obowiązku podatkowego gdy faktura została przekazana do klienta. Dodatkowo dodano ostrzeżenie zgłaszające zadziałanie blokady i umożliwiające zgodę na odświeżenie (blokada nie jest uaktywniana gdy poprzednia data obowiązku jest błędna)
• oraz 81 zmian technicznych