Nowości w WINSADOR, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 12.01 » 12.00
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
12.01
od 27.01.2017
• podczas tworzenia DS z PDS, opis towaru do DS brany jest z opisów towarów z PDS, zamiast z taryfy celnej
• usunięto błąd powodujący, że u użytkowników nie korzystających z bazy oddziałów przy starcie programu ID oddziału wpisany w danych osobowych w opcjach programu był zerowany
• dodano funkcję naprawiającą błędne numery własne SAD-ów, które pojawiły się w wersji 12.00 programu WinSAD. W razie wykrycia dokumentów celnych, które mogą mieć błędnie przypisane dane celne (np. błędnie przypisany status, numer MRN lub OGL), program wyświetli odpowiednie ostrzeżenie
• dodano zabezpieczenie przed duplikatami numerów własnych SAD-u
• oraz 1 zmiana techniczna
12.00
od 25.01.2017
dodano możliwość edycji oddziałów firmy (opcja "Opcje\Oddziały"). Dodanie więcej niż dwóch oddziałów wymaga posiadania pakietu korporacyjnego.
Po wpisaniu oddziałów do bazy oddziałów:
- na pasku tytułowym aplikacji pojawia się lista rozwijalna do wyboru bieżącego oddziału (wymagane jest uprawnienie "Wybór oddziału")
- w oknach baz wybranych dokumentów (SAD, PWD, DSK, CMR, zamknięcia tranzytowe, rejestr proc. upr., EUR, świad. poch.) na liście dokumentów pojawia się kolumna "Oddział" oraz dostępne jest filtrowanie dokumentów wg kodu oddziału (filtr "Oddział" - wymagane jest uprawnienie "Podgląd danych innych oddziałów" lub "Wybór oddziału"), a dokumenty z oddziałów innych niż bieżący wyświetlane są na szaro,
- zablokowane są operacje usunięcia, edycji i innych modyfikacji (np. zmiana opisu, blokada, edycji danych UC) dla dokumentów z oddziałów innych niż bieżący,
- importowane dokumenty są przypisywane do bieżącego oddziału,
- edycja dokumentu bez wpisanego oddziału przypisuje go do oddziału bieżącego,
- w notesach do pól dokumentów widoczne są tylko wpisy wspólne (bez kodu oddziału) lub skojarzone z bieżącym oddziałem,
- w opcjach programu w danych osobowych można wybrać domyślny oddział, który jest wybierany przy starcie programu.
• dodano możliwość kopiowania wybranego lub zaznaczonych SAD-ów pomiędzy głównymi oknami różnych instancji WinSAD-a za pomocą mechanizmu drag & drop
• dodano wyświetlanie kodu bieżącego oddziału na początku nagłówka każdego okna
• dodano możliwość wyboru rejestrów procedury uproszczonej, które są wyświetlane w menu Rejestr. Konfiguracja dostępna pod menu "Rejestr -> Wszystkie rejestry"
• dla SAD-ów w procedurze składowania celnego (71) program nie tworzy SAD-ów uzupełniających
• dodano do wydruku specyfikacji faktury opcję "numery partii", zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlanie w kolumnie Nazwa towaru informacji o numerze partii i dacie przydatności dla towaru
• zmieniono sposób podpinania dokumentów ze składnicy dokumentów w polach 40 i 44 SADu
• dodano flagę "zakończ obsługę" w oknie wyboru liczby kopii pojawiająca się podczas drukowania PZC/POD/TDT/EAD na liście SAD-ów. Po jej zaznaczeniu, po udanym wydruku dokumentu, jest wpisywana na SAD-zie data zakończenia obsługi
• dodano w prawym dolnym rogu okna głównego aplikacji (na zielonym tle) dodano prezentowanie statusu operacji wykonywanych (w tle i ręcznie): odbieranie/wysyłanie e-maili, odbieranie/wysyłanie z/do PUESC IN, wysyłanie powiadomień do klientów. Prezentowany jest tam również czas i liczba ostatnio odebranych komunikatów
• dodano opcję "zakaz przedstawicielstwa bezpośredniego w imporcie po godzinach pracy UC" w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej
• edycja poprzednich numerów upoważnienia jest możliwa tylko wtedy, gdy użytkownik posiada uprawnienie "Edycja upoważnień - archiwizacja"
• dodano uprawnienie "Import danych firm"
• poprawiono zapisywanie dokumentów SAD i komunikatów odebranych z systemów celnych do SD
• dodano ponowne przypisywanie nieprzypisanych komunikatów importowych po przyjściu CLNE
• usunięto błąd powodujący, że kopiowanie PDS wpisywało w kopii w polu daty również godzinę
• usunięto błąd powodujący, że kopiowanie WDS wpisywało w kopii w polu daty również godzinę
• usunięto usterkę nie wysyłania powiadomienia o niezwolnionych SAD-ach eksportowych gdy czas powiadamiania ustawiono na więcej niz 3 dni
• dodano zerowanie w kopii SAD-u wszystkich automatycznie powiązanych komunikatów w składnicy dokumentów, niezależnie od zerowania innych powiązań w SD
• oraz 39 zmian technicznych