Nowości w WINSADOR, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 12.01 » 12.00
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
12.01
od 27.01.2017
dodano możliwość generowania, edycji i drukowania wniosków o wydanie dokumentów nadzoru z zaznaczonych SADów
• dodano możliwość automatycznego dzielenia powiadomień wysyłanych do klientów na kilka e-maili, gdy e-mail z powiadomieniem przekracza rozmiar określony w konfiguracji konta SMTP służącego do wysyłania e-maili, lub przekracza rozmiar określony w dodatkowych adresach e-mail firmy, do której jest wysyłane powiadomienie
• w oknie rejestru proc. upr. dodano możliwość filtrowania jego zawartości po kodzie oddziału
• WinSAD:
- dodano automatyczne wyliczanie opłat w dokumentach SAD tworzonych z bufora Składu
- dodano warunek kopiowania ustawień grupowania dokumentu SAD tylko w przypadku braku aktualnych ustawień na dokumencie
• dodano sprawdzanie statusu VAT firm w bazie firm (klawisz "Weryf. VAT"). Możliwe jest sprawdzenie statusów VAT dla bieżącej firmy, zaznaczonych oraz wszystkich. Po wykonaniu kontroli statusów VAT, jest możliwość ustawienia weryfikacji negatywnej dla firm niebędących czynnymi płatnikami VAT.
W następnych wersjach programu dodamy sprawdzanie statusu VAT firm przy kontroli poprawności SADu (Okno SADu - klawisz F2). W przypadku braku możliwości weryfikacji firmy w serwisie MF, istnieje możliwość ręcznego ustawiania statusu VAT
• dodano w module komunikatów możliwość wykonywania operacji Drag&Drop dla plików z rozszerzeniami xml i eml. Możliwe jest również wykonywanie operacji Drag&Drop dla e-maili znajdujących się w klientach pocztowych przekazujących dane jako eml
• podczas tworzenia DS z PDS, opis towaru do DS brany jest z opisów towarów z PDS, zamiast z taryfy celnej
• dostosowano okno bufora danych do możliwości tworzenia oddzielnego SAD-u dla każdego z wybranych wpisów; zmieniono format zapisu danych (przyciski "Eksport...", "Import...") - pliki zapisane w poprzedniej wersji programu ("Eksport...") nie będą odczytywane w nowej wersji ("Import...")
• dodano możliwość importu i eksportu danych przewozów SENT do plików Excel
• dodano oznaczanie ikonką przewozów SENT, które zostały zmienione przez użytkownika
• zgłoszenie 121/17. Przerobienie wydruku faktury VAT z QR na FR
• dodano obsługę komunikatu PUESC informującego o braku konta na PUESC
• dodano obsługę kosztów "031W" ("Koszty EUR") we wnioskach o wydanie dokumentów nadzoru
• dodano obsługę danych historycznych w module wniosków o wydanie dokumentów nadzoru
• zmieniono zasady zapisu danych historycznych wniosków o wydanie dokumentów nadzoru. Aktualnie, zapis następuje w sytuacji gdy rzeczywiście dokonano wydruku lub eksportu (a nie tylko podglądu) i nie ma jeszcze w systemie zapisanych wniosków o aktualnych parametrach (na podstawie sum kontrolnych). Zapis danych historycznych następuje automatycznie - bez pytania użytkownika. Wyświetlana jest jedynie informacja po wykonaniu zapisu. Dodano licznik rekordów historycznych dla wniosków o wydanie dokumentów nadzoru
• poprawiono błąd, który powodował niepoprawne nadpisywanie "Loga firmy"
• w oknie edycji upoważnienia wyłączono ograniczenie znacznika "podmiot będzie korzystał z zabezpieczenia firmy upoważnianej" dla upoważnienia bezpośredniego
• usunięto błąd powodujący nieprawidłowy rozmiar liter na zakładce "Zestawy dokumentu EUR po zmianie skali na zakładce "Świadectwo pochodzenia EUR"
• wyłączono sprawdzanie dokumentu 1PG1 dla SAD-u o procedurze '71' po 1 maja 2016
• usunięto błąd powodujący wyjątek przy próbie usuwania firm w bazie firm na zakładce "Wybrane"
• poprawiono ręczne zwalnianie do procedury dla SAD-u
• usunięto błąd powodujący, że u użytkowników nie korzystających z bazy oddziałów przy starcie programu ID oddziału wpisany w danych osobowych w opcjach programu był zerowany
• dodano funkcję naprawiającą błędne numery własne SAD-ów, które pojawiły się w wersji 12.00 programu WinSAD. W razie wykrycia dokumentów celnych, które mogą mieć błędnie przypisane dane celne (np. błędnie przypisany status, numer MRN lub OGL), program wyświetli odpowiednie ostrzeżenie
• dodano zabezpieczenie przed duplikatami numerów własnych SAD-u
• usunięto usterkę niewysyłania powiadomień do klientów z wpisem rejestru
• poprawiono wysyłanie komunikatu SENT400 - menu "Pobierz aktualne dane przewozu"
• program zapamiętuje zaznaczenie opcji "Zeruj dane w kopii dokumentu SAD"
• usunięto błąd w module zamknięć tranzytowych, który pojawił się w wersji 12.30
• Moduł faktur: w oknie rejestru intrastat dodano filtrowanie po numerze własnym deklaracji
• oraz 28 zmian technicznych
12.00
od 25.01.2017
dodano możliwość edycji oddziałów firmy (opcja "Opcje\Oddziały"). Dodanie więcej niż dwóch oddziałów wymaga posiadania pakietu korporacyjnego.
Po wpisaniu oddziałów do bazy oddziałów:
- na pasku tytułowym aplikacji pojawia się lista rozwijalna do wyboru bieżącego oddziału (wymagane jest uprawnienie "Wybór oddziału")
- w oknach baz wybranych dokumentów (SAD, PWD, DSK, CMR, zamknięcia tranzytowe, rejestr proc. upr., EUR, świad. poch.) na liście dokumentów pojawia się kolumna "Oddział" oraz dostępne jest filtrowanie dokumentów wg kodu oddziału (filtr "Oddział" - wymagane jest uprawnienie "Podgląd danych innych oddziałów" lub "Wybór oddziału"), a dokumenty z oddziałów innych niż bieżący wyświetlane są na szaro,
- zablokowane są operacje usunięcia, edycji i innych modyfikacji (np. zmiana opisu, blokada, edycji danych UC) dla dokumentów z oddziałów innych niż bieżący,
- importowane dokumenty są przypisywane do bieżącego oddziału,
- edycja dokumentu bez wpisanego oddziału przypisuje go do oddziału bieżącego,
- w notesach do pól dokumentów widoczne są tylko wpisy wspólne (bez kodu oddziału) lub skojarzone z bieżącym oddziałem,
- w opcjach programu w danych osobowych można wybrać domyślny oddział, który jest wybierany przy starcie programu.
• dodano możliwość kopiowania wybranego lub zaznaczonych SAD-ów pomiędzy głównymi oknami różnych instancji WinSAD-a za pomocą mechanizmu drag & drop
• dodano wyświetlanie kodu bieżącego oddziału na początku nagłówka każdego okna
• dodano możliwość wyboru rejestrów procedury uproszczonej, które są wyświetlane w menu Rejestr. Konfiguracja dostępna pod menu "Rejestr -> Wszystkie rejestry"
• dla SAD-ów w procedurze składowania celnego (71) program nie tworzy SAD-ów uzupełniających
• dodano do wydruku specyfikacji faktury opcję "numery partii", zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlanie w kolumnie Nazwa towaru informacji o numerze partii i dacie przydatności dla towaru
• zmieniono sposób podpinania dokumentów ze składnicy dokumentów w polach 40 i 44 SADu
• dodano flagę "zakończ obsługę" w oknie wyboru liczby kopii pojawiająca się podczas drukowania PZC/POD/TDT/EAD na liście SAD-ów. Po jej zaznaczeniu, po udanym wydruku dokumentu, jest wpisywana na SAD-zie data zakończenia obsługi
• dodano w prawym dolnym rogu okna głównego aplikacji (na zielonym tle) dodano prezentowanie statusu operacji wykonywanych (w tle i ręcznie): odbieranie/wysyłanie e-maili, odbieranie/wysyłanie z/do PUESC IN, wysyłanie powiadomień do klientów. Prezentowany jest tam również czas i liczba ostatnio odebranych komunikatów
• dodano opcję "zakaz przedstawicielstwa bezpośredniego w imporcie po godzinach pracy UC" w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej
• edycja poprzednich numerów upoważnienia jest możliwa tylko wtedy, gdy użytkownik posiada uprawnienie "Edycja upoważnień - archiwizacja"
• dodano uprawnienie "Import danych firm"
• poprawiono zapisywanie dokumentów SAD i komunikatów odebranych z systemów celnych do SD
• dodano ponowne przypisywanie nieprzypisanych komunikatów importowych po przyjściu CLNE
• usunięto błąd powodujący, że kopiowanie PDS wpisywało w kopii w polu daty również godzinę
• usunięto błąd powodujący, że kopiowanie WDS wpisywało w kopii w polu daty również godzinę
• usunięto usterkę nie wysyłania powiadomienia o niezwolnionych SAD-ach eksportowych gdy czas powiadamiania ustawiono na więcej niz 3 dni
• dodano zerowanie w kopii SAD-u wszystkich automatycznie powiązanych komunikatów w składnicy dokumentów, niezależnie od zerowania innych powiązań w SD
• oraz 39 zmian technicznych