Nowości w WINUCZIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 23.00
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
23.00
od 22.11.2021
RPS: dodano obsługę nowego systemu RPS. Więcej informacji dostępnych jest w instrukcji: https://www.huzar.pl/wp-content/uploads/2021/11/RPS-WinUCZ-i-WinSklad-instrukcja.pdf
• towary: na zakładce Towary dodano cztery nowe kolumny, są to: Kwota cła aktualna, Kwota VAT aktualna, Kwota akcyzy aktualna i Ochrona rynku aktualna. Wartości w tych polach są wyliczone na podstawie kolumny Aktualny stan.
• Uszlachetnianie bierne: dla pozycji zamknięcia typu produkty (6121) przy eksporcie do bufora SAD wprowadzono dodawanie dokumentu "4DK3" do towarów SAD; dodawanie tego dokumentu można wyłączyć za pomocą ustawień opcji: Opcje programu -> Eksport do bufora -> Opcje przenoszenia dokumentów
• Uszlachetnianie bierne: dodano nowy rodzaj pozycji zamknięcia "Odpady (straty)", który pozwala rozliczyć odpady powstałe w uszlachetnianiu biernym
• uszlachetnianie/skład: na zakładce "Sprawy przywozowe" dodano kolumnę "Blokada towarów" informującą o całkowitej lub częściowej blokadzie towarów przed pobraniem
• uszlachetnianie: dodano nowe typy spraw zamknięć procedury: rozliczenie na kwicie z art. 325 RD (dla surowców i dla produktów)
• uszlachetnianie: na zakładkach Objęcia procedurą, Zamknięcia procedury i Towary dodano filtrowanie po numerze pozwolenia
• zabezpieczenia: dodano nowe uprawnienie "Blokada podglądu zabezpieczeń", które uniemożliwia podgląd szczegółów użycia zabezpieczenia
• zabezpieczenia: na głównym oknie dodano zakładkę 'Wszystkie dokumenty'
• zabezpieczenia: na raporcie zabezpieczeń dodano grupowanie wartości sald przed i po operacji, gdy operacje są wykonane w tym samym czasie
• baza danych: usunięto błąd uniemożliwiający ponowne utworzenie kopii zapasowej
• bufor: poprawiono przenoszenie liczby opakowań dla pozycji zamknięć typu produkty, obecnie liczba opakowań towaru w dokumencie SAD ustawiana jest w pierwszej kolejności z pola opakowań produktu, a jeśli to pole nie jest wskazane (w polu jest pusta wartość) to liczba opakowań ustawiana jest na równą ilości produktu, ustawienie liczby opakować przy produkcie na zero powoduje przeniesienie zerowej liczby opakowań do towaru w dokumencie SAD (w poprzedniej wersji przy zerowej liczbie opakowań produktu, opakowania w towarze SAD ustawiane były wg ilości produktu)
• makra: w oknie konfiguracji narzędzi użytkownika udostępniono dostęp do listy zdefiniowanych makr
• towary: na zakładce Towary, do operacja Pokaż wydania towaru dodano możliwość wyświetlenia na jednym dokumencie historii wydań wszystkich podświetlonych towarów. Wcześniej możliwe było wyświetlenie historii wydań tylko dla jednego towaru.
• towary: usunięto usterkę braku możliwości edycji dokumentów i korekt w oknie edycji danych towaru
• uszlachetnianie bierne: dla procedury 6121 kod dokumentu w polu 40 zmieniono z "MRN" na "ZZZ"
• oraz 50 zmian technicznych